Nyheter

Förlikning i fasadmål

Mjöbäcks Entreprenad har nått en överenskommelse med en av de familjer som drabbats av fuktskador i sitt hus till följd av felaktig fasadkonstruktion.

Mjöbäck ska på egen bekostnad ersätta den befintliga enstegstätade fasaden med en träfasad.

Det står klart efter en dom i Borås Tingsrätt.

Förra året fällde Högsta domstolen Myresjöhus och konstaterade att enstegstätade putsfasader räknas som fel i entreprenaden. Domen öppnade upp för drabbade fastighetsägare att få ersättning från byggföretag som använt metoden.

En tvist mellan Mjöbäcksvillan och en fastighetsägare i Halland skulle ha tagits upp i Borås tingsrätt nu i september, en huvudförhandling var planerad. Men istället har parterna kommit fram till en förlikning.

Parterna har kommit överens om följade, vilket står att läsa i domen, från den 15 september:

”Den nuvarande putsade fasaden ska rivas i dess helhet. Byggnaderna ska förses med träfasader. Efter att den putsade fasaden har rivits ska sådana skador som är hänförliga till fasadens nuvarande putsade konstruktion, vilka påträffas i fasaden eller i anslutande byggnadsdetaljer (exempelvis fönster, dörrar, innerväggar, syllar fasadpaneler av trä etc.) åtgärdas”.

En fuktkonsult ska utföra förbesiktning innan den nya fasaden byggs upp. Om fuktkonsulten finner det erforderligt ska denne utföra provtagning för förekomst av mikrobiella skador. Fastighetsägarna äger ensamma utse en besiktningsman som ska bedöma om felavhjälpandet skett i enlighet med detta förlikningsavtal.

Christer Harrysson, professor i byggteknik vid Örebro universitet, som följt fallen med de enstegstätade fasaderna, tycker att husägaren i detta fall nått en bra uppgörelse. och råder andra  fastighetägare i liknande situationer:

– Det är viktigt att husägarna når uppgörelser som är kopplade till fuktmätningar, mögelprover och seriösa kontrollanter med bra mätprogram, så att man inte bara river ner putsen sätter upp träpanel och spikar igen. Då kan fukt- och mögelproblemen i framtiden bli värre än före reparation. Det har vi många exempel på i andra sammanhang. SP borde till exempel inte få vara kontrollant eftersom de skapat hela problemet genom sitt godkännande av enstegstätade putsfasader och därmed är part i målet, menar Harrysson.

Förlikningen är villkorad med tystnad. I domen står också att fastighetsägaren förbinder sig att avstå från all typ av agitation som har samband med entreprenaden eller som riktar sig mot Mjöbäck och dess samarbetspartners. Familjen ska också radera negativ information som de tidigare riktat mot husleverantören i sociala medier och bloggar. Vid överträdelse blir de skyldiga att betala vite på 25 000 kronor.