Nyheter

Förlorar ännu en LOU-tvist

Även Förvaltningsrätten i Göteborg gör bedömningen att Akademiska hus omfattas av lagen om offentlig upphandling.
Akademiska hus döms nu att betala 975 000 i upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus AB ska betala sammanlagt 975 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
Förvaltningsrätten gör därmed samma bedömning som Konkurrensverket och Kammarrätten i Sundsvall tidigare har gjort: Akademiska Hus omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Ärendena rör sex olika avtal om köp av tjänster och byggentreprenader som Akademiska Hus slöt med leverantörer år 2013. Avtalen var sammanlagt värda mer än 13 miljoner kronor. Inga av kontrakten föregicks av offentliga upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket ansökte i juli 2014 att Akademiska Hus skulle betala upphandlingsskadeavgift för dessa överträdelser. Förvaltningsrätten har i domen för de sex ärendena gett fullt bifall till Konkurrensverkets talan.
Akademiska Hus kan överklaga domen till Kammarrätten i Göteborg.

Samtidigt pågår en annan LOU-tvist där Akademiska hus är inblandade, men som nått andra instanser.
I januari 2015 fann Kammarrätten i Sundsvall att Akademiska Hus omfattas av lagen, och dömde bolaget att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att bolaget utan offentlig upphandling hade slutit avtal med en leverantör om utbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitets lokaler i Umeå.

Akademiska Hus har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte har tagit ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i det målet.