Nyheter

Förslag: Fler utländska arbetstagare ska skatta i Sverige

Johan Lindholm, ordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Regeringen går vidare med förslaget att införa så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige.  Förslaget innebär att inhyrd utländsk arbetskraft som arbetar för svenska uppdragsgivare alltid ska betala skatt här.

Andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala svensk skatt har ökat under de senaste åren. Enligt dagens regelverk behöver en utländsk arbetstagare inte betala skatt i Sverige så länge arbetstagaren är inhyrd från en utländsk arbetsgivare och vistelsen inte överstiger 183 dagar under en 12-månadersperiod. I maj 2018 föreslog regeringen, i en lagrådsremiss, ändrade skatteregler, något som man nu går vidare med.

Regeringen förslår att tidsregeln inte ska gälla om arbetet utförs för en uppdragsgivare i Sverige och under dennes kontroll och ledning. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir alltså för vem arbetet utförts och inte vem som betalar lönen.

Förslaget innebär att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige omfattas av motsvarande bestämmelser som svenska företag vad gäller skatteavdrag, registrering, F-skatt och uppgiftsskyldighet.
 
Byggnads välkomnar förslaget som spås bidra till en mer konkurrensneutral byggbransch.

– Det ligger i hela samhällets intresse att de som jobbar i Sverige också betalar skatt här. När vi bygger skolor eller sjukhus för skattepengar är det rimligt att de som utför arbetet också betalar skatt i Sverige, säger Johan Lindholm, ordförande Byggnads.

Byggnads konstaterar att Inhyrd arbetskraft är vanligt förekommande i byggbranschen och en förutsättning för att Sverige ska klara av att hålla den höga byggtakt för som behövs. Att andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala skatt här har vuxit de senaste åren skapar en snedvriden konkurrenssituation där det blivit ekonomiskt fördelaktigt att hyra in utländsk personal istället för att anställa.

– Det ska vara lika villkor på arbetsmarknaden och det här blir ytterligare ett verktyg för att motverka oseriösa företag som dumpar villkor. Men mer behövs och i nästa skede vill vi se att regeringen utvecklar lagstiftningen till att även omfatta entreprenadföretag.

Enligt regeringens beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om cirka 600 miljoner kronor per år.