Nyheter

Förslag på tre veckors handläggning

Byggnadsnämnden ska handlägga så kallade anmälningsärenden – till exempel bygganmälan om attefallshus – inom tre veckor.

I en promemoria från Socialdepartementet föreslås en rad nya åtgärder för att göra plan- och byggprocessen enklare och snabbare. Promemorian skickas nu ut på remiss.

Sedan 2011 finns det regler i plan- och bygglagen som anger att byggnadsnämnden normalt ska besluta i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor.  Däremot finns inga särskilda regler för hur snabbt byggnadsnämnden ska handlägga sådana ärenden som kräver en anmälan, exempelvis för attefallshus, till nämnden. I promemorian föreslås ett krav på att byggnadsnämnden ska meddela sitt beslut inom tre veckor från det att en anmälan kommer in till nämnden.

Det ska bli lättare för industrin att acceptera nya bostäder i områden med bullrig verksamhet. I samband med att tillstånd omprövas på initiativ av en myndighet ska tillståndsmyndigheten, som huvudregel, inte få besluta om skärpta villkor avseende buller på grund av tillkommande bostäder.

– Ändringarna i bullerreglerna som vi föreslår innebär att tryggheten för industrier ökar när nya bostäder planeras. En fabrik som bullrar ska inte riskera att plötsligt få inskränkningar i sin verksamhet när det byggs nya bostäder i närheten. Hittills har reglerna lett till att många industrier överklagar planerade bostadsbyggen, säger Stefan Attefall i ett pressmeddelande.

Byggnadsnämndens administration av beslut om bygglov ska också förenklas. När byggnadsnämnden har fattat ett beslut om lov eller förhandsbesked ska beslutet vanligtvis skickas till berörda grannar. Nu föreslås att dessa krav ska begränsas så att nämnden bara behöver skicka beslutet till dem som kan antas ha ett reellt intresse av detta.

Regeringen har tidigare föreslagit att kravet på detaljplan skulle begränsas eftersom byggprocessen i vissa fall kan förkortas väsentligt om någon detaljplan inte behövs. Tanken är att kommunen ska ges ett större utrymme att bedöma om det är nödvändigt att upprätta en detaljplan. I promemorian redovisas nu vilka följdändringar i andra lagar som behövs om detaljplanekravet begränsas. Det gäller bland annat miljöbalken, ordningslagen och väglagen.

Lagförslagen föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 oktober nästa år. Lagförslagen om buller föreslås träda i kraft redan den 1 juli nästa år