Nyheter

Förslag till tydligare regler vid vägarbeten

Infrastrukturminister Thomas Eneroth

I en helt färsk rapport som Transportstyrelsen lämnat till Regeringen om säkerhetshöjande åtgärder vid vägarbeten föreslår man ett förtydligande av föreskrifterna. Men det är inte i första hand personalen som skadas allvarligt i samband med olyckorna utan trafikanterna.

Transportstyrelsen fick i augusti 2019 i uppdrag att utreda säkerheten för personal som utför arbete på och vid väg. I uppdraget ingick att analysera möjliga åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och arbetsmiljön vid såväl planerade som oplanerade arbeten i vägtrafiken. Yrkesgrupper som berörs är framför allt vägarbetare, bärgare, personer som utför fordonsservice, räddningstjänst och ambulanspersonal.

– På regeringens uppdrag har Transportstyrelsen tagit fram flera skarpa förslag på hur säkerheten kan öka för dem som arbetar vid våra vägar. Vi ska titta noga på förslagen och se vilka åtgärder som måste vidtas. Min utgångspunkt är att ingen ska dö eller skadas när man utför arbete vid vägarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth

Kartläggningen av trafiksäkerheten visar att förhållandevis få personer omkommer och skadas då de utför arbete på och vid väg. Under perioden 2015–2019 omkom tre personer och lika många skadades allvarligt. I samband med arbete på och vid väg utgör personal en liten andel av de som omkommer eller skadas. Det är i stället passerande trafikanter som råkar ut för flest olyckor.

Transportstyrelsen föreslår bland annat att föreskrifterna även ska omfatta bärgningsarbete och förbi platser där sjukdomsfall inträffat. Syftet är att göra det tydligt för trafikanterna att de ska anpassa sin hastighet även vid denna typ av arbeten. Det förväntas i sin tur leda till en bättre arbetsmiljö för bärgare, servicepersonal, ambulanspersonal med flera. Tidigare har det inte framgått att de omfattas av föreskrifterna.

Källa: Transportstyrelsens rapport ”Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg”.