Nyheter

Fraktar berg över vatten

Bengt Niklasson och Linus Levinson vid hamnen i Sätra. Foto: Anna Sjöström

Totalt kommer det att sprängas ut cirka 22 miljoner ton bergmassor innan Förbifart Stockholm är färdig.
För att minska vägtransporterna ska en stor del av bergmassorna att skeppas bort med båt och nyligen öppnade den tillfälliga hamnen i Sätra för transport.


Berget som sprängts ut i tunnlarna krossas och transporteras på band till fartygen. Massorna går sedan över Mälaren till mottagningshamnar där de tas om hand, för att användas till andra byggprojekt.  
Sätra varv som är en av de tre tillfälliga hamnarna under bygget av Förbifart Stockholm. De övriga två finns på norra och södra Lovön.

Nu har man hunnit provköra anläggningen i Sätra några gånger och håller på med en del justeringar.

– Bland annat ska en scanner monteras in, som larmar om det kommer för stora delar på bandet. Sedan ska vi också sätta in en metalldetektor, som stoppar bandet om det råkar komma metall från till exempel borrstål, säger Linus Levinson, projektledare Tunnel Söder, Trafikverket.

Varje båt lastas med mellan 1 400 och 1 800 ton. Lastningen tar cirka fem timmar.
Från Lovöhamnarna kommer lasterna att vara större. 

Trafikverket har tecknat kontrakt med Skanska som köper bergmassor från de tunnelarbetena i Sätra. Bergmassorna skeppas därför till Skanskas mottagningshamn i Slagsta. Totalt rör det sig om 1 500 000 ton. Till att börja med kommer två båtar att gå mellan Sätra och Slagsta.

Av de 22 miljoner ton bergmassor som sprängs ut kommer cirka 9,5 miljoner ton att fraktas sjövägen på Mälaren.

– Sjötransporter är en relativt ny, men tydlig, miljösatsning från Trafikverkets sida. I Förbifartens villkor från regeringen står det inskrivet att materialet i största möjliga mån ska transporteras till sjöss, säger Bengt Niklasson som ansvarar för hamnverksamheten och sjöfarten i projektet.

Han fortsätter:

– Den stora fördelen med att transportera bergmassor sjövägen är att det blir betydligt färre tunga transporter på Stockholms trafiknät och nära bostadsområden. En sjötransport motsvarar ungefär 80–100 lastbilstransporter.

Bullernivåerna regleras i miljödomen och Trafikverket har vidtagit flera åtgärder för att minska bullret. Bland annat har transportbanden täckts över och man har placerat flera ljudmätare vid fritidshusen på andra sidan Mälaren, för att se till att de håller sig inom tillåtna nivåer.
Ett steg för att minska bullret har varit att låta anläggningen bli flytande, den ligger på pontoner.
– Det gör också att byggtiden förkortades betydligt och när vi är klara här går det relativt snabbt att montera ner allt, säger Linus Levinson.

Sjötransporterna kommer att pågå fram till 2022.

Fakta: Hamnarna i projekt Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

Trafikverket har tre utlastningshamnar: Sätra, norra Lovön och södra Lovön

Tre mottagningshamnar finns i Slagsta (där Skanska tar emot bergmassorna), Löten (där Sand och Grus AB Jehander tar emot cirka 5 miljoner ton) och Bålsta (NCC, 3 miljoner ton.).

Varje hamn styrs av en separat miljödom.

Transporterna från norra Lovö startar nu i mitten december, hamnen på södra Lovö startar driften i början av februari.