Nyheter

Framställ alla krav skriftligen

Fråga: Jag har som entreprenör utfört arbete. AB 04 gäller för entreprenaden. Jag har inte hunnit sammanställa alla mina ÄTA (ändringar och tillkommande arbeten) innan slutmötet med beställaren. Måste jag som entreprenör skicka faktura innan mitt slutmöte med beställaren? Är det inte tillräckligt om jag vid mötet talar om att jag har ytterligare krav på att få betalt för ÄTA arbeten?

Svar: Det framgår inte av AB:s bestämmelser om du måste framställa krav på betalning avseende ÄTA skriftligen eller om det räcker att muntligen framställa kravet (se AB 04 respektive ABT 06 kap 6 § 19). Först och främst är det viktigt att notera att framställs inte krav avseende ÄTA inom 6 månader från entreprenadens godkännande preskriberas kravet. (För krav hänförliga till kontraktssumman gäller två år från entreprenadens godkännande.) Preskription innebär att borgenären, den som har kravet, måste framställa sitt krav inom preskriptionstiden, i annat fall förlorar borgenären sin rätt att få betalt. Tänk på att ibland kan beställaren ha förkortat AB och ABT:s preskriptionstider genom särskilda villkor i t ex förfrågningsunderlaget (bör i sådana fall återfinnas under AFC.6 respektive AFD.6)! AB respektive ABT (kap 6 § 19) hänvisar också till preskriptionslagen. Preskriptionslagen innehåller bland annat bestämmelser om hur du bryter preskriptionstiden. Enligt preskriptionslagen ska du då inom preskriptionstiden antingen ha skickat brev eller faktura det vill säga skriftligen framställt kravet), eller väckt talan i domstol eller hos kronofogdemyndigheten eller att gäldenären, den som är skyldig dig pengar, delbetalar, erlägger ränta eller erkänner skulden på annat sätt. Har du bara framställt kravet muntligen kommer det vara din sak att bevisa att din beställare erkänt att han är skyldig dig pengar. Är erkännandet av fordringen muntlig kommer det mot beställarens nekande vara väldigt svårt att bevisa att denne erkänt fordringen. Lyckas du inte visa det förlorar du din rätt till betalning.

Därför ska man alltid fakturera eller skriftligen framställa (alla) sina krav. Har du — av någon anledning – inte hunnit sammanställa alla ÄTA inom sexmånadersfristen måste du alltså skicka ett brev till beställaren där du uppger att du har ett krav på betalning för utförda ÄTA arbeten. Ange då att du återkommer så snart möjligt med ett preciserat belopp och en sammanställning.

Har du någon fråga som du vill få besvarad? Maila advokat Peter Degerfeldt eller ring på 070-938 51 62.