Nyheter

Fullmäktige klubbade nytt kontrakt

Barents Center, på gränsen mellan Haparanda och Torneå. Illustration: Wester + Elsner

Kommunfullmäktige i Haparanda sa ja till det nya avtalsförslaget.
Avtalet går ut på att Avalanche Capital ska täcka alla eventuella ombudskostnader och övriga tviste- eller rättegångskostnader som kan uppstå på grund av bytet av avtalspart.
En av frågorna som diskuterades av hur länge en upphandling egentligen gäller?

Ärendet inleddes med en sammanfattning av advokaten Magnus Ericsson, Kaiding, som därefter svarade på frågor om utredningen och förslaget till avtal.
– Avalanche Capital överlät fastigheterna till tredje part utan att kommunen var delaktig eller har fått godkänna detta. Hur bedömer vi det? Normalt säger LOU att man inte får byta leverantör och att det i så fall skulle röra sig om ett otillåtet leverantörsbyte. Men här har kommunen inte ingått något nytt avtal, utan bara fått besked om att det överlåtits från Avalanche till Östermyra bruk. Det här är et väldigt ovanligt fall, säger Magnus Ericsson.

Därför gör de bedömningen att kommunen inte brutit mot några upphandlingsrättsliga bestämmelser och att det bästa alternativet är att skriva ett nytt avtal med Avalanche Capital.
– Att inte göra något betyder ett slags tyst medgivande om kommunen försöker att häva kontraktet kan det bedömas som avtalsbrott, säger Magnus Ericsson.

Parterna har med anledning av det inträffade fört diskussioner och Avalanche Capital har förklarat sig villiga att åta sig ansvar för det fall anspråk trots allt skulle riktas mot kommunen med anledning av överlåtelserna.
Det nya avtalet handlar endast om eventuella kostnader för byte av avtalspart, de ursprungliga avtalen som bland annat reglerar hyra finns kvar.

– Kontrakten innebär inte att kommunen godkänner Avalanche Capitals överlåtelse till Östermyra bruk, utan kontraktet är endast en försäkring mot eventuellt vite. Vi måste vara proaktiva i de omständigheter som råder, säger Peter Waara, (S), kommunalråd.

Flera frågor handlade om tidsaspekter och vem som kan väcka talan.
Efterföljande diskussion tog bland annat upp det lämpliga, eller olämpliga att ha skiljedom och vilket moraliskt ansvar kommunen har och vilka signaler ett sådant kontrakt sänder till företag och kommunmedborgare.

Efter votering, där kommunstyrelsens förslag vann med rösterna 19-16, antogs det nya kontraktet, men med tillägget att avtalet kompletteras med förtydligandet att avtal även gäller de hyresavtal som tecknats med det aktuella bolaget i samtliga punkter. 

Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. 

Bakgrund: Barents Center

Juni 2013: Haparanda kommun och Avalanche Capital AB skriver på ett samverkansavtal gällande Barents Center. Samtidigt skriver de också på köp- och exploateringsavtalet. För totalt 48 miljoner kronor kommer Avalanche Capital AB att få full äganderätt till fastigheterna Patan 1 och del av Del av Haparanda 29:31.
Kommunen och Avalanche Captial AB skriver också på hyresavtalen för multibyggnaden och gymnasieskolan. För multibyggnaden sträcker sig hyrestiden från 1 januari 2016 till och med sista december 2041, och för skolan från 1 augusti 2015 till och med 31 juli 2040. (I båda fallen börjar hyrestiden endast löpa under förutsättning att objektet slutbesiktigats och godkänts av oberoende besiktningsman.)
För hyra av multibyggnaden ska kommunen betala 8 870 000 kronor, plus moms, om året och för gymnasieskolan är den 8 266 800 kronor plus moms per år.

Maj 2014: På ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte klubbas detaljplanen för På gränsen-området där Barents Center ska byggas.

September 2014: Samhällsbyggnadsnämnden i Hapranda kommun beviljar bygglov för Barents Center och nämnden är enhällig i sitt beslut. Den totala bruttoarean är på 106 000 kvm, exklusive hotell. Bygglovet omfattar allt utom hotelldelen. Eftersom en del av hotellet kommer att ligga på den finska sidan så avvaktar Haparanda tills den finskan detaljplanen är antagen.

Oktober 2014: Bygglovet för Barents Center i Haparanda vinner laga kraft utan att några överklagningar lämnats in.

November 2014: Avalanche Capital AB köper marken där Barents Center ska byggas av Haparanda stad. Köpesumman är på 48 miljoner kronor.

December 2014: Första spadtaget för bygget tas.

Januari 2015: Torneå stads fullmäktige antar detaljplan för hotellet på finsk sida. (Projektägare, Concent Hotell AB, har inte startat bygglovprocessen än utan nästa steg är att Torneå stad säljer tomten till företaget – köpet ska beslutas i nästa kommunstyrelsesammanträde, 20 juni. Efter detta kan man starta bygglovprocessen.)

Januari 2015: Utan föregåendekommunikation meddelar Avalanche Capital AB att de överlåtit fastigheterna till ett nytt bolag. Kommunen börjar utreda om bolaget har rätt att göra så.

Mars 2015: Concent tecknar ett totalentreprenadavtal med finska Lehto Bygg AB för byggnationen av Barents Center. Ordervärdet är på sammanlagt en miljard kronor.

Juni 2015: Kommunstyrelsen klubbar ett förslag till nytt avtal, som i korthet går ut på att Avalanche Capital ska stå för alla kostnader  vid eventuell ekonomisk skada som uppstår på grund av bytet av avtalspart.

Källa: Haparanda kommun, Byggvärlden