Nyheter

Götenehus förvärvar VärsåsVillan AB

Götenehus har förvärvat VärsåsVillan AB som är en av Sveriges ledande tillverkare av fritidshus. Förutom fritidshus tillverkar VärsåsVillan styckehus och bedriver projektutveckling. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Lundsbrunn, Götene kommun. Kontor och produktionsanläggning ligger ca en mil från Götenehus industriområde i Götene.

Nettoomsättningen i VärsåsVillan uppgick under 2011 till 132 mkr. Under perioden jan – juni 2012 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Antalet anställda är 39 personer.

VärsåsVillans verksamhet har påverkats av de försämrade marknadsförutsättningarna de senaste åren, vilket medfört att bolaget har haft en svag ekonomisk utveckling. Götenehus avsikt är att genomföra en strukturering av verksamheten och samordna denna med Götenehus nuvarande verksamhet. Stora synergieffekter bedöms finnas inom marknad, produktion, administration och inköp. De årliga synergieffekterna bedöms uppgå till cirka 10 mkr.

– Förvärvet av VärsåsVillan är en industriellt riktig affär där förutsättningarna är mycket goda för att skapa positiva synergier, säger Claes Hansson VD och koncernchef i Götenehus Group. Genom VärsåsVillan tillförs Götenehus en ny produkt i form av fritidshus och en utökad säljkår samtidigt som synergierna inom inköp, administration och produktion är betydande. Vi gör bedömningen att detta är ett såväl strategiskt som finansiellt attraktivt förvärv, avslutar Claes Hansson.

Götenehus tillträder VärsåsVillan omgående. Säljare är Jonas och Anders Borgenhard. Jonas Borgenhard, som idag är VD för VärsåsVillan AB, kommer fortsättningsvis att inneha en ledande befattning inom Götenehuskoncernen.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till en krona. Säljarna har förklarat sig vara intresserade av att på sikt bli delägare i Götenehus. Styrelsen i Götenehus har förbundit sig att under 2012 kalla till extra bolagsstämma för att besluta om emission av teckningsoptioner riktade till säljarna av VärsåsVillan. Teckningsoptionerna skall emitteras till marknadsmässiga villkor och medföra en rätt att teckna B-aktier i Götenehus Group AB motsvarande en utspädning på fem procent, inklusive underliggande aktier i bolagets befintliga konvertibla förlagslån.