Nyheter

Gränsvärden för utsläpp införs 2027

Den 1 januari 2022 avser regeringen införa klimatdeklarationer. Boverket föreslår även att för gränsvärden för utsläpp införs 2027. Bild: Getty Images

 Den 1 januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en byggherre som uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration. Boverket föreslår även att för gränsvärden för utsläpp införs 2027.

I regeringens promemoria Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader finns förslag till lag och förordning. Promemorian är ett tidigt led i lagstiftningsprocessen.

Det som ska deklareras enligt förslaget är utsläpp av växthusgaser från byggskedet, det vill säga fram till färdig byggnad. Det ska gälla för vissa byggnadsdelar. Det finns inte något gränsvärde i förslaget till 2022, men Boverket föreslår nu att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027.

Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet.

Boverket föreslår att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar. Gränsvärdet föreslås skärpas 2035 och 2043 för att ligga i linje med riksdagens klimatmål 2045.