Nyheter

Halverad klimatpåverkan i pilotprojekt i Helsingborg

Högasten i Helsingborg. Foto: Jonas Linné, Helsingborgshem.

I de nya kvarteren Kungsörnen och Knoppen har Helsingborgshem och NCC lyckats reducera klimatpåverkan från husens byggskede med hälften jämfört med normalfallet.

I Högasten i södra Helsingborg reser sig fyra nya bostadshus i danskt tegel med solceller och sedumtak. De stod klara i slutet av 2021 efter en ovanlig upphandling och byggprocess. Genom att vikta in klimatpåverkan i upphandlingskraven och ge entreprenörerna stor frihet i materialval och tidsplan har både koldioxidutsläpp och pris hållits nere.

Boverket tog 2018 fram lagförslag för klimatdeklaration av byggnader men gränsvärden för klimatpåverkan sköts på framtiden. Det fanns vid den här tiden också en brist på erfarenhet och kunskap i branschen.

 – Det triggade oss. Vi tyckte inte att klimatfrågan kunde vänta utan vi ville göra något genast, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem.

Fick in fem anbud

Frågan var hur man skulle kunna bygga klimatsmart till en rimlig kostnad. Helsingborgshem kom fram till att bästa sättet var en upphandling med incitament till entreprenörerna att hitta lösningarna. Upphandlingskraven viktades med åttio procent för priset och tjugo procent för klimatpåverkan. Byggbolagen fick stor frihet när det gällde materialval, metodval och tid för utförande.

Helsingborghem fick in fem anbud och det var NCC som vann upphandlingen med ett förslag som hade både lägst klimatpåverkan och lägst pris. Förslaget har nu realiserats som färdiga kvarter i Högasten.

Kungsörnen och Knoppen i Högasten är byggda i platsgjuten betong. Betongen är cementreducerad och innehåller 40 procent slagg från järnindustrin för att minska klimatavtrycket. Både materialanvändningen och transporter har minimerats med en slimmad konstruktion och lokala leverantörer.

– När vi gjuter på plats så använder vi exakt den mängd betong som behövs och den kommer från närliggande fabriker. Prefabricerad betong körs ofta från Polen eller ännu längre sträckor. Vi hade däremot bara fem kilometer till betongstationen från byggarbetsplatsen, säger Johan Eriksson, är platschef på NCC.

Björn Ravemark, projektchef Helsingborgshem och Johan Eriksson, platschef NCC.

Halvering jämför med referensvärden

Resultaten från beräkningarna av byggets klimatpåverkan visar på en knapp halvering jämfört med Boverkets referensvärden för flerbostadshus. Med minimerad materialanvändning har bygget också blivit mer ekonomiskt. Johan Eriksson poängterar fördelarna med att byggbolagen får längre tid på sig att genomföra byggprojekt.

– Den stora tidspressen är ett problem i branschen. För att spara tid används extra cement som snabbar upp torktiden. Det har nästan blivit en standard trots att det är onödigt slöseri med resurser, säger Johan Eriksson.

Liknade upplägg i Pålsjö Äng

Upphandlingskonceptet har nu också använts för det pågående byggprojektet Pålsjö Äng i Helsingborg. I denna upphandling kunde man hänvisa entreprenörerna till en ny vägledning som tagits fram av IVL.  Viktningen ändrades denna gång till 15 procent för klimatpåverkan och 85 procent för pris.

– Vi hade lärt oss att det var komplext. Branschkollegor som prövat liknande koncept hade inte fått samma goda resultat som vi fick. Vi blev lite försiktigare och drog ner på klimatets viktning, säger Tina Appelqvist.

NCC vann även denna upphandling med ett anbud som hade lägst pris och näst lägst klimatpåverkan.

– Det vi tagit med oss från Kungsörnen och Knoppen är att det går att göra stora förbättringar när det gäller klimatpåverkan utan att det påverkar kvalitet och pris. Detta är egentligen något som vi borde sikta på i alla projekt oavsett om beställaren ställer krav på det eller inte, säger Johan Eriksson.

Text: Lena Frändberg. Foto: Jonas Linné, Helsingborgshem

FAKTA

Helsingborgshem och NCC har byggt 67 lägenheter på Högasten i södra Helsingborg. Det är 2 låghus och 2 höghus som består av tvåor, treor och fyror. De blev klara i slutet av 2021 och hyresgästerna kunde flytta in. Högasten ligger i södra Helsingborg mellan Råå och Miatorp.

Källa: Helsingborgshem