Nyheter

Här är nya lagarna 2009

En skärpt arbetsmiljölag och ett underlättande för arbetskraftsinvandring. Det är några av lagförändringarna i samband med att 2008 blir 2009.

Från den första januari 2009 införs en rad lagförändringar som mer eller mindre berör byggbranschen. En av de mer påtagliga förändringarna är korrigeringar i arbetsmiljölagen som syftar till ett ökat skydd mot olycksfall på byggarbetsplatser.

För byggherren införs krav på en systematisk arbetsmiljöplanering genom hela byggprocessen, från det inledande programskedet till den sista spiken.

Dessutom ska en särskild byggarbetsmiljösamordnare finnas under hela processen för att samordna arbetsmiljöarbetet och hålla i övergripande arbetsmiljöfrågor. Att utse en byggarbetsmiljösamordnare befriar dock inte byggherren från ansvar.

För privatpersoner som bygger för eget bruk försvinner arbetsmiljöansvaret om man anlitar en entreprenör.

Är det här en skärpning av tidigare regler, Lars von Ehrenheim, kansliråd på arbetsmarknadsdepartementet?
— Det är svårt att säga om det är en skärpning. Men regelverket blir mer sammanhängande eftersom byggherren har ansvaret hela vägen. Så har det inte alltid varit tidigare. Det finns dock vissa undantag även med det kommande regelverket, till exempel vid en totalentreprenad. Om ett avtal finns kan entreprenören då få ansvaret.

På Arbetsmiljöverket mottas de nya reglerna med positiva ordalag.
— Det finns två fördelar. För det första gäller det kravet på en arbetsmiljösamordnare. Vi har kunnat utforma regler kring kompetensen som krävs för att kunna vara det. Den andra fördelen är att privatpersoner som renoverar sin villa slipper ansvar, säger Gilbert Önsten, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Övriga lagförändringar som införs vid årsskiftet eller strax innan inkluderar:

A. Nya regler för arbetskraftsinvandringinfördes den 15 december. Den så kallade myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör. I stället ska arbetsgivarens bedömning av det egna rekryteringsbehovet vara utgångspunkten.

Dessutom förlängs tillståndstiderna och ett tidsbegränsat arbetstillstånd ska kunna leda till ett permanent uppehållstillstånd. Vidare ska det säkerställas att erbjudna anställningsvillkor motsvarar vad som gäller för arbetstagare som redan finns i Sverige.

B. Ökad möjlighet till andrahandsuthyrning.Hyresnämnden ska kunna ge tillstånd till andrahandsuthyrning när en hyresgäst på grund av längre utlandsvistelse vill hyra ut sin lägenhet.

Reglerna om den återbetalningsskyldighet som kan åläggas när en oskälig hyra tagits, ändras också. Den tid som återbetalningsskyldigheten kan avse förkortas från två år till ett år bakåt i tiden.

C. Stöd om investeringar i solvärme. Nu ska alla stöd samlas i en förordning. Stödet kommer att kunna lämnas till alla typer av lokaler, bostäder och offentliga institutioner och omfattar både små och storskaliga tillämpningar. Taket för stöd till ett småhus blir 7 500 kronor. För övriga tillämpningar blir maxbeloppet tre miljoner kronor per projekt.