Nyheter

Hård kritik mot Boverket

Kritiken mot Boverket är hård i en utredning tillsatt av regeringen. Sveriges Byggindustrier, BI, tycker att Boverket borde placeras under näringsdepartementet. <br></br> — Byggfrågorna har inte fått tillräcklig prioritet, säger Björn Wellhage

Regeringen har tillsatt en utredning om Boverkets verksamhet. Utredaren har bett organisationer, myndigheter och företag att lämna synpunkter på Boverkets verksamhet. Ett 100-tal svar har inkommit och många är kritiska.

Flera påtalar otydligheten i att Boverket sorterar under miljödepartementet och att byggnadsfrågorna är splittrade på flera departement.

— Bygg är egentligen en näring lika väl som fordonsindustrin och hör mer hemma hos näringsdepartementet. Vi är en stor näringsgren i hela samhället och vi ser inte att vi hör hemma i miljödepartementet, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, BI.

Dessutom klarar inte Boverket av att hålla uppsikt över plan- och byggnadsväsendet, menar BI. I kombination med att länsstyrelsernas tillsyn inte fungerar tillfredsställande ”leder (det) till att kommuner, företag och allmänhet får för lite vägledning i PBL-frågor och att tillämpningen av regelverket blir olika över landet,” skriver Bo Antoni, vd för BI.

Flera svarsskrivare menar också att Boverket inte ger tillräcklig vägledning i tolkningsfrågor som rör Boverkets byggregler eller annan ny lagstiftning. Trä- och Möbelindustriförbundet tycker att Boverket borde vara noggrannare i formuleringen av föreskrifter, till exempel när det gäller BBR och BKR, för att undvika en del av de tidsödande och kostnadsdrivande tolkningar och tillämpningar som görs i kommunerna.

Plåtslageriernas Riksförbund och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund tycker att Boverket bör följa upp de regler som finns på ett bättre sätt. Till exempel saknas en ordentlig uppföljning av gjorda OVK-besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll), vilket leder till att en fastighetsägare i stort sett kan strunta i att åtgärda de brister som framkommer vid en besiktning, skriver de båda förbunden.

Flera förordar en namnändring till Samhällsbyggnadsverket och en flytt till Stockholm för att underlätta kontakterna med andra myndigheter.

Utredaren, Göran Bengtsson, fick ett mycket brett uppdrag av regeringen.
— Vi ska göra en genomlysning av Boverket, ta upp vad de jobbar med och vad de borde jobba mer med. Jag kan inte säga hur radikala våra förslag blir, men det kommer att bli ett antal förslag, säger han.

Förslagen från utredningen ska redovisas för regeringen senast den 31 maj.

Röster om Boverket

”Miljöfrågor är viktiga men byggfrågor bör i första hand behandlas som näringslivsfrågor.”
Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, om Boverkets departementstillhörighet.

”De anvisningar som överhuvudtaget kommer fram är sena i tid i förhållande till ny lagstiftnings ikraftträdande och kommunerna upplever ofta anvisningarna som otydliga. Detta är ett återkommande problem som måste tas på största allvar.”
Sveriges Kommuner och Landsting om bristen på stöd i tolkningen av ny lagstiftning.

”SGI:s erfarenhet från vårt arbete med kommuner och länsstyrelser är att Boverket i flera avseenden intar en avvaktande hållning, är obenägen att ge rekommendationer/besked om hur regler ska tolkas och vad som är godtagbara lösningar.” Statens geotekniska institut om Boverkets uppsikt över plan- och byggnadsväsendet.

”Många kommuner upplever att Boverket inte alls kan svara upp mot de behov av stöd som kommunerna har.”
Sveriges Kommuner och Landstingom klimatfrågans hantering i den fysiska planeringen.

”Inom detta område har Boverket inte på något sätt kunnat bistå kommunerna med relevanta underlag eller på annat sätt givit kommunerna stöd i deras tillsynsuppdrag. Detta är helt oacceptabelt.”
Sveriges Kommuner och Landstingom arbetet med energideklarationer.

”Dessa förhållanden leder i vissa frågor till något som närmast kan liknas vid anarki ute i landets kommuner.”
Trä- och Möbelindustriförbundetom Boverkets bristande uppsikt över plan- och byggnadsväsendet i kombination med att länsstyrelsernas tillsyn inte fungerar tillfredsställande.

”Numera framstår Boverket mer som beskyddare av en föråldrad tillämpning.”
Svensk Handel.

”Trots att Boverket har ansvaret för införandet av energideklarationerna har representation från Boverket saknats vid många möten.”
Svensk Fjärrvärme om arbetet att ta fram europeiska standarder som ska stödja energideklarationerna.

”Verket deltar endast i ett fåtal av SIS standardiseringskommittéer och mycket sällan i internationellt och nationellt kommittéarbete som syftar till att ta fram underlag för regelverk inom byggområdet.”
CBI Betonginstitutet anser att Boverket delvis verkar ha retirerat från sin roll som normförfattare.

”Om Boverket skall fortsätta att vara den pådrivande myndigheten för radonfrågorna i Sverige krävs att man ökar sin kompetens inom området och även att man engagerar sig i det internationella radonarbetet.”
Strålsäkerhetsmyndigheten.

”Idealet vore att tidigare än idag påtala och förhindra tveksamma lösningar i byggandet.”
Fortifikationsverket tycker att Boverket borde genomföra försöksverksamhet innan man ger ut nya författningar och jämför med kostsamma följder från PCB i byggkonstruktioner, enskikts putsfasader och flytspackel.

”Produkter och tekniska lösningar lanseras och används på marknaden utan att vara kvalitetsäkrade med avseende på tekniska prestanda. Vi menar att klokt utförd återreglering inom byggandet är nödvändig i dagsläget för att råda bot på kvalitetsbrister, osunda beteenden och snedvridning av konkurrens.”
Institutionen för bygg- och miljöteknologi på Lunds tekniska högskola om att avregleringen har lett till att Boverket har ett mer begränsat inflytande över byggprocessen än sina motsvarigheter i många andra utvecklade länder.

”Stödet till kommunerna är alldeles för senfärdigt och begränsat.”
Sveriges Kommuner och Landstingom kommunernas behov av stöd och utveckling av lagstiftningen för att kunna använda plan- och bygglagen för att uppnå energieffektivisering och säkra ett energieffektivt byggande.

”Långa handläggningstider och uteblivna svar gör att kontakterna med Boverket försvåras.”
Svensk Fjärrvärme.

”Ett konkret förslag är att Boverket anställer en språkvårdare.”
CBI Betonginstitutettycker inte att Boverket ska använda remissinstanserna som korrekturläsare.