Nyheter

Haverikommission för stora byggprojekt kan spara pengar

— Lär av misstag som bygget av Hallandsåstunneln och skredet vid E6 i Munkedal genom att tillsätta markbyggnadskommissioner eller ”haverikommissioner” för byggprojekt med extrema fördyringar eller förseningar. Tillsammans med bättre utbildning, forskning och projektstöd kan det spara miljardbelopp för samhället i framtiden. Det skriver generaldirektören vid Statens geotekniska institut, Åsa-Britt Karlsson idag i en artikel på DN Debatt på webben.

 Artikeln publiceras i samband med att SGI överlämnar en handlingsplan för effektivare markbyggande till civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD).

År 2010 investerades 266 miljarder kronor i byggandet av bostäder, industrifastigheter och infrastruktur som vägar, järnvägar, broar, hamnar och flygplatser i Sverige. Skador och förseningar i byggprojekten beräknas ha kostat motsvarande cirka tio procent av de totala investeringarna eller ca 27 miljarder kronor. Rent geotekniska fel som t. ex bristande geotekniskt underlag, bristande dränering och felaktig schaktning bedömdes vara orsaken till en tredjedel av byggfelen, motsvarande kostnader om ca 9 miljarder kronor.

–Trots detta saknas i allt väsentligt en systematisk uppföljning och dokumentation av fel och brister i markbyggande, skriver Åsa-Britt Karlsson.

Men det går att minska de geotekniska felen och SGI föreslår i handlingsplanen för effektivare markbyggande elva konkreta åtgärder som kan minska skadekostnaderna med tio procent eller omkring en miljard kronor per år.

SGI har delat in förslaget till åtgärder i fyra grupper:

  1. Bättre beslutsunderlag och beslut genom bättre geotekniskt stöd i byggprocessen

  2. Förstärkt forskning och utveckling inom hållbart och effektivt markbyggande

  3. Bättre kunskapsförmedling och erfarenhetsåterföring genom bl a branschvägledningar och utbildning

  4. Aktivt lärande genom studier av bra och bristfälliga byggprojekt genom markbyggnadskommissioner

–Givetvis finns det många små fel i branschen, men det är sannolikt de stora felen som står för huvuddelen av kostnaderna. Just därför tror vi att det går att lära av begångna misstag genom att tillsätta markbyggnadskommissioner, eller markbyggnadstekniska ”haverikommissioner” om man vill uttrycka sig lite drastiskt, vid projekt med uppseendeväckande fördyringar eller förseningar.