Nyheter

Hjälp kommunerna att riva tillväxthinder!

Anna Broman.

Sveriges befolkning växer. Inom en tioårsperiod kommer vi att bli 11 miljoner människor. Det medför stora behov av att rusta och bygga såväl bostäder som infrastruktur.

Samtidigt ser vi hur pandemin har förändrat mångas boendepreferenser. Barnfamiljers utflyttning från storstäderna har tagit ytterligare fart. Även unga vuxna vill i allt högre utsträckning bo närmare naturen. När Byggföretagen nyligen lät Novus undersöka 20-27-åringars boendepreferenser svarade 47 procent att man värderar närheten till natur i samband med valet av bostad. Det är en ökning med åtta procentenheter sedan pandemin startade.

Längtan ut från storstäderna slår även igenom i Byggföretagens senaste konjunkturprognos. Bygginvesteringarna ökar med över 20 procent fram till 2022 i Södermanland, Gävleborg, Västmanland och Norrbotten. Det kan jämföras med Stockholm som har en ökning på 8 procent.

Viljan att bo nära vatten, skog och mark skapar stora möjligheter för kommuner som kan tillgodose behovet – oavsett om det är en storstadsnära skärgårdskommun, eller en glesbygdskommun som tvingas hantera en åldrande befolkning och ett minskat skatteunderlag.

Men när Sveriges kommuner och regioner, SKR, häromåret genomförde en enkätstudie menade 9 av 10 kommuner att en för snäv tolkning av strandskyddet försvårar byggande. Strandskydd gäller t ex ofta mellan 100 och 300 meter från stranden – samtidigt som Naturvårdsverket och Boverket konstaterat att de viktigaste biologiska värdena i normalfallet finns inom 30 meter från strandlinjen.

Strandskyddsutredningen vågade inte ge kommunerna förtroendet att göra kloka avvägningar mellan olika intressen. Istället föreslås vissa justeringar av nuvarande regler. Byggföretagen instämmer i att det generella strandskyddet vid mycket små sjöar och vattendrag tas bort även om det endast kommer att ge marginell effekt på byggandet. Men utredningen föreslår också saker som kommer att försvåra byggande: Länsstyrelserna ges möjligheter att återinföra strandskydd och vad allvarligare är blir det ännu svårare att bygga i stadsnära miljöer.

Byggföretagen vill öka kommunernas möjligheter att bebygga områden som saknar betydelse för strandskyddets syften och som är väl lämpade för nyproduktion av bostäder. I väntan på en riktig översyn av strandskyddet skulle mycket lösas med att ett nytt särskilt skäl läggs till i miljöbalkens 7 kap. 18 § med lydelsen ”området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens planering enligt plan- och bygglagen.”

Lagstiftningen måste hjälpa kommunerna att riva tillväxthinder. Sverige har 42 000 mil stränder längst kust och sjöar. Därtill finns 41 000 mil smala vattendrag. Men trots den enorma potentialen för ett hållbart byggande har vi i dag ett strandskydd som hindrar en positiv utveckling. Så kan vi inte ha det om hela Sverige ska kunna dra nytta av ett flexiblare arbetsliv efter pandemin.

Anna Broman
Bostadspolitisk expert, Byggföretagen