Nyheter

Hög tillväxt och fallande arbetslöshet

Svensk ekonomi fortsätter att stärkas under 2016 och 2017. Expansiv finans- och penningpolitik stimulerar den inhemska efterfrågan och arbetslösheten faller till 6,3 procent 2017.

Det visar Konjunkturinstitutets senaste prognos.

Högkonjunkturen och den betydande avvikelsen från överskottsmålet talar dock för att finanspolitiken bör stramas åt redan 2017.

De senaste sju årens lågkonjunktur förbyts i år till högkonjunktur. Företagens anställningsplaner är positiva och lediga platser är på en hög nivå. Sysselsättningen förväntas fortsätta växa starkt och särskilt inom offentlig sektor.

En drivande faktor bakom kraften i ekonomin är den expansiva ekonomiska politiken i Sverige. Lågräntepolitiken har stimulerat inhemsk efterfrågan och samtidigt hållit nere värdet på kronan.

Trots högkonjunkturen bedöms regeringen bedriva en expansiv finanspolitik både i år och nästa år vilket innebär att avvikelsen från överskottsmålet ökar.

I detta läge finns det skäl att strama åt finanspolitiken. Det skulle rusta ekonomin för sämre tider och upprätthålla trovärdigheten för det finanspolitiska ramverket.

Riksbanken kommer under de närmaste åren att fortsätta fokusera på inflationen. Trots högkonjunktur kommer reporäntan att vara negativ 2017.

Även vad gäller hushållen ser det ljusare ut. Efter fyra månaders nedgång vände Barometerindikatorn uppåt med en enhet i juni. Indikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, uppgår nu till 103,2, vilket pekar på en något starkare ekonomisk tillväxt än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet visar på ett fortsatt mycket starkt läge och företagen redovisar optimistiska förväntningar även inför kommande tre månader. Inom bygg- och anläggning ligger konfidensindikatorn på 109,7 för juni 2016.