Valet 2022

Hur ska arbetslivskriminaliteten i byggbranschen lösas?

Arbetslivskriminalitet
Foto: Getty Images

Arbetslivskriminaliteten plågar Byggbranschen. Här är partierna förslag som ska råda bot på fusk och mygel.

Hur ska arbetslivskriminaliteten i byggbranschen lösas?

Liberalerna:

Liberalerna vill att det ska bli enklare att slå larm om missförhållanden och andra oegentligheter på arbetsplatser – så att arbetet kan sättas in på ett tidigt stadium. I detta vilar inte minst ett ansvar på relevanta myndigheter att synliggöra och sprida information om tipsmöjligheter. Vi ser också ett behov av fler och effektivare tillsynsåtgärder, samt att myndigheter i större utsträckning ska kunna samverka och dela uppgifter med varandra för att komma åt oseriösa och brottsliga aktörer.

Kristdemokraterna:

Genom intensifierade kontroller och förebyggande arbete. Det behövs ökad samverkan mellan myndigheter, bland annat ska realtidskontroller kunna delas. Kontrollernas syfte och mål måste också ses över för att de ska bli mer ändamålsenliga.

Socialdemokraterna:

Inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet har påbörjats. En delegation mot arbetslivskriminalitet har tillsatts. Dess huvuduppgifter är att verka samlande och stödjande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

Sverigedemokraterna:

Arbetslivskriminaliteten och skuggsamhället hänger ihop. För att komma tillrätta med båda dessa krävs ett flertal åtgärder. Regelverket kring arbetskraftsinvandringen måste stramas upp, illegala migranter måste spåras upp och utvisas och det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet måste stärkas.

Centerpartiet:

Vi har inom ramen för januariavtalet varit med och drivit fram ökade resurser till arbetet med att bekämpa arbetslivskriminalitet. Mer behöver göras för att förhindra fusk och utnyttjande av arbetstillstånd, exempelvis när det gäller skenanställningar och handel med arbetstillstånd.

Moderaterna:

Det behövs fler och bättre inspektioner på svenska arbetsplatser. Likaså behöver sekretesshinder undanröjas så att berörda myndigheter kan dela relevant information med varandra, exempelvis uppgifter som framkommer vid arbetsplatsinspektioner. Reglerna kring arbetskraftsinvandring behöver fortsatt stramas åt. Det är inte heller ovanligt att människor i det så kallade skuggsamhället arbetar inom byggbranschen. Kommuner och andra myndigheter borde ha en anmälningsplikt till Migrationsverket och Polismyndigheten när de påträffar en person utan tillstånd att vara i Sverige.

Miljöpartiet:

I regeringen bidrog Miljöpartiet till att intensifiera arbetet mot arbetslivskriminalitet, bland annat genom att stärka anslag till Arbetsmiljöverket. Detta ökar möjligheten att förebygga och i tidigt stadie upptäcka eventuella brister i säkerheten inom byggbranschen. Vi vill fortsatt stärka resurserna till Arbetsmiljöverket så att de kan bedriva ett bredare tillsynsarbete.

Vänsterpartiet:

Arbetslivskriminaliteten är komplext och kräver en mängd åtgärder. Den viktigaste åtgärden är att förstärka, förbättra och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet genom mer resurser, förändrade sekretessregler, inrättandet av regionala A-krimcenter och bättre samverkan med facken.

logo
Henrik Ekberg