Nyheter

Idrottshallar – klart positiv trend

I Härryda kommun byggs en ny idrottsarena, Wallenstam arena, i den gamla anrika fabriksmiljön i Mölnlycke. Bild: Liljewalls arkitekter

Det finns inte en kommun i landet som inte säger sig värna om kommuninnevånarnas möjligheter till idrottsaktiviteter av olika slag.
För det behövs det framför allt idrottshallar men även andra typer av anläggningar. På nationell nivå är trenden tydlig med successivt stigande nyproduktion de senaste fem åren.


Den positiva trenden förstärks ytterligare av att målgruppen, i första hand befolkningen i åldrarna 6–19 år, som varit stabil i många år nu ökar kraftigt. Sedan 2015 har målgruppen ökat med 150 000 personer. Prognoserna pekar på en tillväxt med ytterligare närmare 10 procent de närmaste åren.

Nyproduktionen av olika typer av idrottshallar ökade väsentligt först under det senaste året. Den totala lokalytan i projekten stannade på närmare 200 000 kvadratmeter. Det är en ökning med ungefär 30 procent jämfört med året innan och 35 procent över genomsnittet för de senaste 5 åren. Under de senaste fem åren har nyproduktionen i genomsnitt legat på omkring 150 000 kvadratmeter per år. De kända investeringsplanerna i Byggfaktas databas för de närmaste fem åren omfattar 450 000 kvadratmeter eller tre årsproduktioner. Intresset för att bygga stora arenor är obefintligt enligt Byggfakta. I byggplanerna för de närmaste fem åren finns inte något arenaprojekt.

Parallellt med nyproduktionen pågår en omfattande modernisering av fastighetsbeståndet. Moderniseringen är svårare att kvantifiera i kvadratmeter eftersom det rör sig om vitt skilda åtgärder. Men Byggfakta anger en byggvolym på drygt 4 miljarder kronor för de senaste fem åren. Och ytterligare drygt 2,5 miljarder i moderniseringar av utomhusanläggningar.

Storstadsområden dominerar som regel de flesta byggmarknader men det gäller inte riktigt nyproduktionen av idrottshallar. Visserligen svarade de tre storstadsregionerna för omkring en tredjedel av nyproduktionen de senaste tio åren men det är väsentligt lägre än i de flesta andra byggmarknader. Andelen har också varit stabil omkring 30 procent de senaste 20 åren.

Ytterligare en tredjedel av nyproduktionen ligger i tio regioner med framför allt Uppsalaregionen och Linköpingsregionen som båda svarat för i det närmaste 5 procent av nyproduktionen de senaste fem åren.

Stockholmsregionen svarar för omkring 20 procent av nyinvesteringarna i idrottshallar i landet. Regionen följer inte den nationella trenden med stigande nyproduktion de senaste fem åren. I Stockholmsregionen har nyproduktionen med några få undantag varit stabil omkring 30 000 kvadratmeter per år. Och förra året var inget undantag. Produktionsplanerna för de närmaste åren omfattar sammanlagt omkring 12 000 kvadratmeter.

Nyproduktionen av idrottshallar i Stockholm Stad är dock ganska svag med knappt 20 procent av nyproduktionen i regionen. Under de senaste fem åren har byggstaterna i genomsnitt legat på omkring 5 000 kvadratmeter per år och i år minskar nyproduktionen ytterligare. Samtidigt räknar Idrottsförvaltningen med nyproduktionen 2018 – 2022 behöver vara minst 16 fullstora hallar. Produktionsplanerna för de närmaste fem åren omfattar omkring 35 000 kvadratmeter. Järfälla, Sollentuna och Huddinge kommuner svarar sammantaget för 30 procent av nyproduktionen de senaste fem åren.

Göteborgsregionens nyproduktion av idrottshallar har hittills legat på omkring 12 000 kvadratmeter per år. De senaste åren har byggstaterna legat klart högre än genomsnittet. Under 2019 påbörjades fem projekt på sammanlagt 15 000 kvadratmeter. Härryda kommun började bygga en ny sport- och eventhall på omkring 6 000 kvadratmeter. Göteborgs kommun byggstartade däremot inte ett enda projekt under året. Göteborgs kommun har de senaste tio åren svarat för en tredjedel av nyproduktionen men byggstarterna de senaste fem åren har inte legat högre än drygt 1 500 kvadratmeter per år. Stenungssund, Härryda och Kungsbacka kommuner har svarat för 40 procent av nyproduktionen. Nybyggnadsplanerna för de närmaste fem åren är inte heller särskilt omfattande, omkring 20 000 kvadratmeter. Modernisering av idrottshallarna har inte heller varit särskilt omfattande de senaste fem åren.

Malmöregionens nyproduktion av idrottshallar har hittills legat på omkring 8 000 kvadratmeter per år. Trenden är sedan ett antal år svagt positiv men planläget är tunt och omfattar omkring 30 000 kvadratmeter. Malmö kommun svarar för omkring hälften av nyinvesteringarna. Lund och Staffanstorp svarar för ytterligare en fjärdedel. I projektreserven är sammansättning i stort sett densamma. Liksom de övriga två storstäderna pekar befolkningsprognosen på personer i åldrarna 6 – 19 år ökar med knappt tio procent de närmaste åren.

Lars-Örjan Axling