Nyheter

Ja till den planerade hamnen i Norvik

Visionsbild över Stockholm Norvik. Närmast i bild är två rorolägen och lite längre bort containerterminalen. Bild: Stockholms Hamnar.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat tre domar rörande hamnar i Norvik och oljeraffinaderiet i Nynäshamn.
Bland annat ger de klartecken för den planerade hamnen och den tillfälliga utskeppningshamnen.

Stockholms Hamn AB får klartecken av Mark- och miljööverdomstolen att anlägga och driva en hamn för godstrafik i Norvik, Nynäshamn.
 År 2010 förklarade Miljööverdomstolen verksamheten tillåtlig och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen i Nacka, som hösten 2014 meddelade tillstånd till verksamheten samt föreskrev villkor.

Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som i nya domen endast har gjort några mindre ändringar av bland annat de bullervillkor som mark- och miljödomstolen föreskrivit. Stockholms Hamn AB har också fått krav på att utreda frågan om hur olägenheterna från transporterna på land till och från hamnen kan minskas. Slutliga villkor om detta ska därefter bestämmas.

– Vi är mycket nöjda med domen. I en lång process, i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen, transporteffektiviteten och miljön, har vi nu passerat en mycket viktig milstolpe. Domen innebär att vi planerar byggstart inom ett år, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar, i ett pressmeddelande. 

Domstolen har i en annan dom avslagit överklagandet av det tillstånd NCC Roads AB har fått att anlägga och driva en tidsbegränsad utskeppningshamn och tillfällig bro vid Norvik.
Den hamnen ska användas för att transportera bort bergmaterial när logistikytor ska iordningställas för den planerade hamnen i Norvik.

I en tredje dom har Mark- och miljööverdomstolen prövat uppskjutna villkor för Nynas AB:s tillstånd för oljeraffinaderiet i Nynäshamn.  Mark- och miljödomstolen hade beslutat att bolaget under en prövotid ska fortsätta utreda täckning av det förorenade området på havsbotten utanför oljeraffinaderiet eller delar av området. Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att bolaget även ska utreda förutsättningarna för att genom muddring sanera grundare delområden inom det förorenade området.

Domstolen har avgjort målen i ett sammanhang eftersom frågor rörande eventuell påverkan på vattenmiljön från det förorenade området på havsbotten utanför oljeraffinaderiet varit uppe i samtliga mål.
Domarna kan överklagas till Högsta domstolen.