Nyheter

Ja till industriområdets omvandling

Illustration över planerad bebyggelse i Börjetull. Bild: ÅWL arkitekter

Kommunstyrelsen i Uppsala har beslutat att godkänna förslaget till plan för omvandling av industriområdet Librobäck till bostadsområde med inslag av verksamheter.
Den nya detaljplanen är en del i utvecklingen av Börjetull som lokalt centrum.

Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Börjetull. Detaljplanen är en del av den pågående omvandlingen av industriområdet Librobäck där kvarteren Klockaren, Cementgjuteriet och Gimo byggs om till bostadsområden.

Detaljplanen ger också möjlighet för medicinteknikföretaget Galderma att bygga ut och utöka sin verksamhet. Det stora kontorshuset ”Skeppet” mitt i området kommer även i fortsättningen att användas som kontor.

– Med detaljplanen tas nästa steg i omvandlingen av Librobäck från industriområde till en ny blandad stadsdel med bostäder, parker, förskolor, äldreboende och arbetsplatser. Ett efterlängtat inslag i planerna är den nya gång- och cykelbron över Fyrisån som kommer att öppna ytterligare en sträcka av årummet och knyta ihop den nya stadsdelen med Tuna Backar öster om ån, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Längs med Librobäcken och Fyrisån finns idag grönområden som ska rustas upp i samband med byggnationerna. Även befintliga gator liksom gång- och cykelvägar i området kommer rustas upp.

Börjetull är en Uppsalas fyra utpekade områden som är tänkta att bli lokala centrum som kompletterar innerstaden med egna verksamheter, service, rekreation och bostäder. Övriga stadsnoder är Gottsunda-Ultuna, Gränby och Bergsbrunna.

Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige den 5 oktober.