Nyheter

Järnvägsplanen för Västlänken står fast

Illustration som visar exempel på ny bro över E6. Bild: Metro Arkitekter

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att regeringens beslut att fastställa järnvägsplanen för Västlänken står fast.


Järnvägsplanen fastställdes av Trafikverket 2016. Beslutet överklagades till regeringen, som i juni 2017 avslog överklagandet. De klagande var bland andra miljöorganisationer och ägare till fastigheter i Göteborgs kommun.

Regeringen avslog överklagandena. Flera av klagandena DÅ ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. De anförde bland annat störningar när det gäller grundvatten, kulturvärden, träd, trafik och att i regeringens tillåtlighetsprövning fick berörda sakägare inte ta del av inkomna yttranden eller möjlighet att yttra sig, vilket strider mot bestämmelserna om kommunicering i förvaltningslagen.

Men Högsta förvaltningsdomstolen har nu förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Rätten anser att det som sökandena har anfört inte visar att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärendet om fastställande av järnvägsplan eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången.

Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast

Järnvägsplanen ger bland annat Trafikverket rätt till den mark som behövs för att bygga Västlänken längs den beslutade sträckan och är också en teknisk beskrivning av anläggningen.

– Dagens dom känns bra och är en bekräftelse på det gedigna arbete som ligger bakom arbetet med att ta fram järnvägsplanen, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket, i ett pressmeddelande.