Nyheter

Kan man hoppas på att LOU avskaffas?

En garvad konsult inom ventilationsbranschen såg förhoppningsfull ut när han ställde frågan till mig; Kan man hoppas på att LOU avskaffas? Konsulten hade lämnat anbud i många offentliga upphandlingar och ansåg att reglerna var alltför krångliga. Mitt svar gjorde honom besviken. Något avskaffande av upphandlingslagarna är inte att vänta. Jag försökte lätta upp mitt besked med att berätta att det under 2016 kommer att införas nya upphandlingslagar som ska ersätta de nuvarande LOU och LUF då Sverige ska införa de nya direktiv som EU beslutat om. Det tröstade dock inte den nu alltmer uppgivne konsulten.

Viss förståelse har jag naturligtvis för konsulten. Upphandlingslagarna medför att genomförandet av offentliga upphandlingar tar längre tid att genomföra än privata upphandlingar på grund av kraven på konkurrensutsättning med annonsering med särskilda frister. Vidare begränsar upphandlingslagarna vilka krav som får ställas upp i upphandlingen. I dagsläget är möjligheterna att förhandla med anbudsgivare begränsade vid upphandlingar över tröskelvärdena.

När tilldelningsbeslut har fattats finns en risk för att missnöjda leverantörer begär överprövning, vilket kan leda till tidsfördröjningar. Uppgifter i anbud blir i många fall offentliga och anbudsgivarna riskerar att konkurrenterna får reda på de priser som har lämnats. Det är lätt att likt konsulten dra slutsatsen att det bara är elände att vara med om en offentlig upphandling och därför är bäst att avstå.

Finns det då för anbudsgivarna inga fördelar med reglerna om offentlig upphandling? Jodå, faktiskt precis de som jag räknat upp ovan. Upphandlande myndigheter och enheter såsom statliga verk, kommuner, landsting, statliga och kommunala bolag måste söka den konkurrens som finns på marknaden då de ska genomföra byggentreprenader, köpa varor och tjänster. Det möjliggör för anbudsgivare som inte tidigare haft uppdrag för dessa upphandlande myndigheter och enheter att få kunskap om de upphandlingar som genomförs och tillåter dem att tävla genom att lämna in attraktiva anbud.

De krav som uppställs måste uppfylla de grundläggande EU-rättsliga principerna och får till exempel inte särbehandla någon anbudsgivare positivt eller negativt eller vara oproportionerliga. Alla anbudsgivare ska få samma information vid samma tillfälle, vilket ska borga för att upphandlingen ska genomföras på ett för alla anbudsgivare juste sätt. Om den upphandlande myndigheten eller enheten mot förmodan skulle begå något misstag vid upphandlingen kan det rättas till genom att en domstol prövar om upphandlingen genomförts i enlighet med upphandlingsreglerna. Offentlighetsprincipen möjliggör att anbudsgivare kan följa upp sina avgivna anbud genom att granska vinnande anbudsgivares anbud för att se vad som kan förbättras i det egna anbudet till nästa upphandling.        

Det finns alltså många fördelar med upphandlingsreglerna. Så, även om de offentliga upphandlingarna kan ta lång tid och verka krångliga, är det väl värt besväret för anbudsgivare som vill utveckla sin verksamhet och nå nya beställare att delta i offentliga upphandlingar.  

 

Viktoria Edelman
Advokat

Andersson Gustafsson Advokatbyrå