Nyheter

Kan undantas från krav på tillgänglighet

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda behovet av författningsändringar gällande tillgänglighet och användbarhet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.

Permanenta studentbostäder ska vara tillgängliga för studenter med funktionsnedsättningar. Men mot bakgrund av den akuta bostadsbristen som finns på vissa studieorter finner regeringen det angeläget att vidta ytterligare åtgärder för att snabbt öka utbudet av studentbostäder.

På kort sikt kan bostäder som uppförs tillfälligt med tidsbegränsat bygglov vara en lämplig lösning för att snabbt få till stånd ytterligare bostäder. I detta sammanhang anser regeringen att Boverket bör överväga om dessa bostäder kan undantas från kraven på tillgänglighet och användbarhet enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 i PB.

Hösten 2012 gav regeringen Boverket i uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder. Förslagen resulterade i propositionen Fler bostäder åt unga och studenter (prop. 2013/14:59) i vilken det föreslogs ändringar i PBL. Ändringarna som trädde i kraft den 1 juli i år innebar bland annat ett avsteg från kraven på tillgänglighet och användbarhet för bostäder upp till 35 kvadratmeter på vindar. Därutöver har den maximala tiden för tidsbegränsat bygglov förlängts från tio till femton år.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 december 2014.