Nyheter

Kiruna rustar för byggboom

Kirunas byggplaner. Bild: LKAB.

Det första kvarteret i Kiruna har redan rivits och just nu pågår arbete parallellt på flera platser: stadshusbygget, de första bostäderna, byggprocesser för räddningstjänst, badhus och skolor.
– Det är full rulle i den nya stadskärnan, men ändå lugnet före stormen, säger Göran Cars, professor i stadsplanering och stadsutvecklare i Kirunas stadsomvandling.

Merparten av Kirunas stadskärna, och dess invånare och näringsidkare, berörs av stadsomvandlingen och behöver flyttas. Flytten sker i etapper fram till år 2030, cirka. (Se skissen.)
Kostnaden för stadsomvandlingen är svår att beräkna, men hamnar på cirka 20 miljarder kronor. 

Enligt överläggningar mellan kommunen och berörda byggherrar ska Kirunas nya stadskärna vara klar första kvartalet 2020. Här kommer då bland annat stadshuset, torget, stadsparken och handelsgatan att finnas.
– Allt måste vara färdigt och inflyttat samtidigt. Det fungerar inte att ha kvar delar av gamla centrum och på samma gång öppna nya centrum, säger Göran Cars.  

Av det arbete som syns i Kiruna pågår bland annat bygget av stadshuset Kristallen, bygget av studentbostäder och bostäder.
Dessutom är byggprocesser är påbörjade för exempelvis hotell, kontor, fler bostäder, räddningstjänst, badhus, gymnasieskola, skola och kulturhus.
– Vi slutförhandlar kontrakt med alla de som ska bygga. Parallellt så för vi diskussioner med handlare om hur vi ska utforma den nya handelsdagen och så jobbar vi nära Trafikverket med planeringen av den nya Europavägen som ska byggas, och järnvägsstationens placering. 

Utvecklingsplanen för det nya centrumområdet innefattar totalt cirka 3 000 bostäder, hotell och kommersiella lokaler. Markanvisningarna för de tio kvarteren närmast stadshuset är klara och just nu pågår markarbeten i kvarteren.
Det är Peab, NCC/Elite Hotel, HSB, Kiruna Bostäder, Skanska/Scandic, K2A och LKAB:s Fastighetsbolag som tilldelats markanvisningarna. De delar av kvarteren som vänder mot stadstorget och handelsgatan ska vara klara första kvartalet 2020, resterande delar av kvarteren senast 2021.

– Intresset från byggbranschen är stort. I vår markanvisning fick vi exempelvis fler erbjudanden än vi förväntade och vi var tvungna att tacka nej till flera. Kirunaprojeket får stor uppmärksamhet, såväl i Sverige som utomlands och att bygga i här kommer att få ett marknadsföringsvärde för de företag som är med och bygger, säger Göran Cars. 

Han säger att även om det är full rulle i den nya stadskärnan, så är det ändå lugnet före stormen. 
– 2017-2018 kommer byggandet att öka, då kommer det att pågå en febril byggaktivitet i de tio kvarteren i stadskärnan.
Och byggboomen håller i sig under många år.
– När stadskärnan är klar kommer vi under en dryg tioårsperiod att bygga bostäder i det takt som det behövs för att ersätta de som måste avvecklas. 

Enligt avtalet mellan kommunen och LKAB ska vissa byggnader i det berörda området tas ner och bevaras. I nuläget finns ett 20-tal byggnader med på listan, bland annat kyrkan, ingenjörsvillan och Hjalmar Lundbohmsgården.
– Det är byggnader med ett stort symbolvärde och som är starkt kopplade till Kirunas identitet, säger Göran Cars.

Han har jobbat med stadsomvandlingen sedan 2013, då han fick ansvar för att ta fram utvecklingsplanerna. De blev klara i mitten av 2014 och då blev hans uppgift att se till att planerna genomförs.

Hur tog ni er an en sådan stor uppgift?
– En omfattande medborgardialog var grundläggande. Det handlar inte om att Kirunaborna ska få göra en önskelista, utan att hitta brister i den nuvarande staden. Ska man evakuera cirka 6 500 personer, flytta kommersiell service, kontor och andra lokaler måste det göras med respektfullhet.

Vilka svar gav medborgardialogen?
– Att nuvarande centrum är utspritt och att det saknas en gata med butiker på båda sidor, samt att det saknas ett stadstorg och en självklar mittpunkt.

Tillgodoses det i nya Kiruna?
– Ja. Vi har utgått från Kirunabornas förväntningar så som de uttryckts i dialoger och visionsarbetet som genomförts. Stadskärnan blir tät och ska ge en tydlig ”stadskänsla”. Stor omsorg läggs på utformning av offentliga rum och mötesplatser av olika slag. Nya centrum består bland annat av en 250 meter lång handelsgata, som blir en gågata eller en gångfartsgata, som är ett tydligt stråk från det planerade stadstorget till ett handelsområde som tangerar den nya dragningen av E10:an.

Hur får man butiker till ett nytt handelsområde?
– Det är svårt. Många är oroliga att det ska bli för dyrt att flytta. Men vi inledde en dialog med volymhandeln och i somras blev det klart att Coop flyttar till nya stadskärnan. Att börja med Coop var ett medvetet val eftersom de är stora i Kiruna och är ett dragplåster, säger han. 

Coop Norrbotten och Kiruna kommun har tecknat ett avtal om den första handelsinvesteringen i nya centrum.
Totalt omfattar byggrätten cirka a 10 000 kvadratmeter och utbyggnaden kommer att ske etappvis. Dessutom pågår förhandlingar med en hamburgerkedja och flera andra butiker. De stora volymhandelsbutikerna kommer också att bilda bullerbarriär mot E10:an.

Hur ser Kirunaborna på flytten?
– Jag upplever att de flesta ser positivt på den och att det finns en förståelse för varför det måste göras. Eftersom det gick många år från beskedet att staden måste flytta tills det att byggnationen inleddes så undrade många om det verkligen skulle bli av, men nu ser de att det är verklighet. Men självklart finns det en viss oro för framtiden också. Den största oron handlar om ekonomi, att det blir dyrt att flytta till en nybyggd bostad.

Hur bemöter ni oron?
– Vi försöker lugna de som är oroliga och berätta att exempelvis ingen ska tvingas flytta till en nybyggd bostad och att det finns ett system för hyressättningen. Det innebär att under första året kommer man att betala samma hyra som den man tidigare haft och sedan höjs hyras successivt under åtta år tills man är uppe i marknadshyra.

Känner ni som jobbar med projektet en press på er att ni måste göra allt rätt nu när ni har chansen att skapa en stad från början?
– Ja, det finns en press att leva upp till allas förväntningar. Det gäller att vara lyhörd och fokusera på vad vi vill uppnå och inte detaljstyra.

Vad betyder det för dig personligen att få vara med om stadsflytten?
– Det är jättekul. Jag är en teknisk akademiker som nu får vara ute i produktion, det är en dröm för mig. Det är också upp till bevis. Vi ska visa att vi kan skapa en attraktiv, modern stad som Kirunaborna kan känna sig stolta över. Det är den första nya staden som byggs i Sverige på 100 år så det är speciellt att få vara med om det.