KKA bygger skola som passivhus

KKA bygger skola som passivhus
Kjellgren Kaminsky vann tidigare i år en inbjuden arkitekttävling för att rita den nya Kollaskolan i Kungsbacka. Skolan kommer förmodligen att bli Sveriges största passivhusskola och ett av landets största passivhus alla kategorier.
Kjellgren Kaminsky vann tidigare i år en inbjuden arkitekttävling för att rita den nya Kollaskolan i Kungsbacka. Skolan är 8000m² och skall byggas som passivhus. Eksta, Kungsbackas kommunala bostadsbolag är byggherre. Skolan kommer förmodligen att bli Sveriges största passivhusskola och ett av landets största passivhus alla kategorier.

Kungsbacka kommun har antagit en plan för att bygga en ny stadsdel i centrala Kungsbacka, Kollastaden, med totalt cirka 1000 bostäder och verksamheter. Den Nya Kollaskolan blir en central del av denna stadsdel. Skolan skall komplettera den befintliga Kollaskolan som byggdes år 2000. Den nya skolan skall byggas strax söder om den befintliga och inhysa ca 360 elever, varav ca 40 är särskole elever. Här kommer att arbeta en personalstyrka om ca 75 personer. 

Den nya skolan består av en skolbyggnad om ca 6500m² BTA, en idrottshall om ca 2500m BTA samt ett par mindre komplementbyggnader. Skolbyggnaden kommer att uppföras som passivhus och blir därmed en av de största passivhusbyggnaderna i Sverige och förmodligen den största passivhusskolan som byggts i landet. 

Arkitektoniskt förläggs skolan som fond mot den centrala parken söder om byggnaden och fyller ett kvarter i den framtida kvartersstaden. På skolans norra sida skapas en gemensam skolgård som binder samman den nya och den gamla Kollaskolan. Skolgården utformas som en aktiv gård fylld med aktiviter som stödjer lärande. Här finns parkering samt avsläppningszooner för skoltaxi. 

Skolbyggnaend som tar sin utgångspunkt i Kollastadsdelens gestaltningprogram, har en stark egenkaraktär. Gatufasaderna i ljust tegel hålls relativt strikta medan både fasadutformning och volym får spela friare mot skolgården. Mot skolgården kläs fasaden med puts och fasadskivor. För att den relativt långa byggnadskroppen skall ges en mänsklig skala används i gatufasaden en varierad fönstersättning, mönstersättning och konstnärlig utsmyckning i tegel samt inslag av röda fibercementskivor vid entreer och fönsterpartier. 

En tydlig entré leder besökaren in till entrérummet med ett atrium som är öppet i tre plan. Runt atriet samlas de för alla årskurserna gemensamma utrymmena och de lokaler som kan användas av allmänheten. I byggnadens “vingar” finns hemvisterna som återvändsgränder utan onödigt spring.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder