Nyheter

Klart för byggstart i Kronandalen

Illustration: Strategisk Arkitektur 2015/Luleå kommun 2017.

I höst drar byggandet av stadsdelen Kronandalen i Luleå igång på allvar.

Detaljplanen för det gamla regementsområdet, som möjliggör byggandet av drygt 2 000 bostäder, har vunnit laga kraft. 

Sex aktörer har fått markanvisning i etapp 1. 

Hittills har arbetet i naturstaden Kronandalen skett under marknivån med byggande av VA, fiber, fjärrvärme och el-ledningar. Att detaljplanen nu vinner laga kraft innebär att arbetet går över i nästa fas där stadsdelen Kronan förtätas och utökas med ytterligare 2 000 bostäder som ska samsas om ytorna tillsammans med lokaler för andra verksamheter, samhällsservice och rekreationsytor.

Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige i juni och inget överklagande har inkommit till Luleå kommun, länsstyrelsen eller mark och miljödomstolen. Planen har således vunnit laga kraft.

–  Vi är väldigt glada att det inte kom in några överklaganden, och att vi kan börja bygga på en gång. Det blir en helt ny stadsdel cirka två kilometer från centrum, säger planchef AnneLie Granljung, och fortsätter:

– Stadsdelen utformas för att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik, bland annat kommer den nya elbusslinjen att gå genom området. Men stadsdelen ska även ha stark koppling till natur, konst och kultur samt dess historia som regemente i nära 50 år.

Planförslaget tillåter flerbostadshus med främst fyra till fem våningar och radhus i högst tre våningar. Kronandalen ska också innehålla en friliggande förskola, ett vård- och omsorgsboende samt mark för torg-, lek- och parkytor.

Kronan ligger på det område som tidigare disponerades av luftvärnsregementet Lv7. Området består av ett antal olika bostadsområden med olika karaktär. På sikt kommer områdena att länkas samman i och med exploateringen av Kronandalen.

– Utbyggnaden av Kronandalen kommer att ske under lång tid och därför är detaljplanens regleringar relativt generella, men den är samtidigt tydlig i vad vi vill uppnå – en stadsmässig bebyggelse med närhet till naturen, hållbart byggande och resande, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, Lenita Ericson.

Byggnationer av de första husen som kommer att inrymma totalt ca 460 hyres- och bostadsrätter beräknas påbörjas i slutet av 2017 och inflyttning kan ske tidigast 2019.

Det planeras för 2 000 nya bostäder på Kronan. Fullt utbyggd bor 7 000 personer här samtidigt som det finns 200 arbetsplatser.

– Förverkligandet av Kronandalen är den enskilt viktigaste pusselbiten för att komma ikapp med tillgången på bostäder i Luleå, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, i ett pressmeddelande.
 

Markanvisning Kronandalen etapp 1:

BDB Fastigheter

Riksbyggen

Lerstenen

SHH Bostad

Heimstaden

HSB