Nyheter

Klart med tillfällig entreprenör på Lovön

Trafikverket har skrivit avtal med Veidekke Anläggning Öst om skyddsarbeten på Lovöns tunnelentreprenader. Bild: Trafikverket

Veidekke Anläggning Öst har fått uppdraget av Trafikverket att utföra så kallade skyddsarbeten, ovan och under jord, under en begränsad tidsperiod på Lovöns två tunnelentreprenader, som är en del av Förbifart Stockholm.
Entreprenaden sker på löpande räkning med en beräknad volym på cirka 100 miljoner kronor.

I mars beslutade Trafikverket att häva kontraktet med LSAB, den entreprenör som bygger tunneldelarna på Lovön. 
Sedan LSAB försattes i konkurs har en konkursförvaltare rådighet över arbetsplatsen.
I mitten av maj kommer en tillfällig entreprenör att vara på plats och Trafikverket har tecknat avtal med Veidekke Anläggning Öst.

Uppdraget innebär att utföra så kallade skyddsarbeten ovan och under jord på Lovöns tunnelentreprenader för att kunna lämna över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats till entreprenaden som ska bygga färdigt projektet.
Skyddsarbetet består bland annat i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort massor, komplettera dokumentation och utföra asfalteringsjobb.
Den installationstid nästa entreprenör behöver, kan därmed minskas med flera månader.

Viedekke, som fram till maj jobbat med att driva tunnel vid Stockholm Vatten och Avfalls anläggning, skulle ha stannat av sina arbeten på grund av en utdragen detaljplaneprocess och kan snabbt ta sig an detta uppdrag.

– Det känns mycket hedrande och glädjande att få förtroendet att utföra skyddsarbetena på Lovön. Samtidigt har vi ett stort ansvar att utföra ett så bra arbete som möjligt så att nästa entreprenad får de bästa förutsättningarna med att slutföra projektet, säger Konstantin Spinos, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Arbetena avses utföras inom ramen för en utförandeentreprenad där ersättningsformen för entreprenaden kommer vara löpande räkning med Samverkan nivå Hög, enligt Trafikverkets definitioner. 
Formen för upphandlingen är ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med LOU, lag om offentlig upphandling, med ett så kallat undantagsförfarande med hänsyn till den synnerliga brådska som råder för att starta de aktuella skyddsarbetena. Trafikverket tillfrågade tre entreprenörer, och Veidekke var den entreprenör som enligt Trafikverket lämnade bäst pris och ett bra förslag på organisation.

Just nu pågår arbete med att förbereda inför upphandling av entreprenör till Lovön. 
– Den 9 maj planeras en informationsträff för marknaden och innan sommaren väntas förfrågningsunderlaget skickas ut, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm på Trafikverket.
Planen är att ha en ny entreprenör på plats vid 2019/20.

Hur mycket kommer arbetet på Lovön att försenas?
– Det är för tidigt att säga vilken påverkan det har på tidplanen för arbetena på Lovön.

Innebär det förseningar på hela Förbifarten, och i så fall hur mycket?
– E4 Förbifart Stockholms tidplan bygger på flera delar där det nu pågår arbeten med tunneldrivning och byggandet av trafikplatser, därefter kommer år av installationsarbeten och testning. Det finns händelser som sker under byggskedet som inverkar på helhetsbedömningen av tidplanen. Bland annat kan vi se i dag att tunneldrivningen, sett till hela projektet, inte går i den takt vi planerat för. Helhetsbedömningen av tidplanen planeras bli klar under sommaren 2019.

Vilka extra kostnader innebär byte av huvudentreprenör och förseningar?
– Det är i dag för tidigt att säga vilka eventuella extra kostnader det innebär att byta entreprenör på Lovön. I samband med att helhetsbedömningen av tidplanen blir klar gör vi därefter en översyn av projektets budget, säger Johan Brantmark.