Nyheter

Klimatneutral cement till 2030

Cement svarar för 90 procent av koldioxidutsläppen för betongen. Betongtillverkarna ställer nu krav på att kunna köpa klimatneutral cement av leverantörerna. Foto: Getty Images

Sveriges två största cementleverantörer planerar att ta fram klimatneutral cement till 2030. De utvecklar nu nya produktionsmetoder och om allt går i lås så kan de klara både de planerade tuffa statliga kraven och marknadens krav.

Heidelbergcement (dotterbolaget Cementa) och Schwenk Sverige är idag de två största cementleverantörerna på den svenska marknaden och om de klarar att nå sina mål så kan den svenska bygg- och fastighetsbranschen dra en suck av lättnad. Det blir realistiskt att klara de viktiga klimatkraven. Uppskattningsvis 60 procent av koldioxidutsläppen för att bygga ett nytt flerfamiljshus eller ett kontorshus kommer nämligen från cementen.

– Cementa har uttalat att den cement de tillverkar i Sverige senast 2030 ska vara klimatneutral. För att uppnå detta mål planerar de införa en ny produktionsprocess för cementtillverkningen och sedan transportera koldioxiden och lagra koldioxiden under havsbotten. Denna teknik kallas CCS (Carbon Capture and Storage), säger Svante Söderholm, expert på Energimyndigheten.

Cementa har sökt och fått bidrag från svenska staten för att utveckla den nya produktionsprocessen. De har hittills fått 19 miljoner kronor för detta, anger Söderholm.

Hos en annan producent pågår också ett intensivt utvecklingsarbete.

– Schwenk har startat arbetet för att utveckla ny teknik för nästa generation cementfabrik som ska vara klimatneutral. Målet är att den första fabriken baserad på den nya tekniken ska tas i drift 2030. Därefter ska tekniken införas i våra fabriker, säger Lars Hansson, teknikchef i Schwenk Sverige.

Han fortsätter:

– Den nya cementfabriken är baserad på CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization) . Det betyder att koldioxiden ska avskiljas från cementen vid cementproduktionen och sedan ska koldioxiden lagras eller användas i produktion av andra produkter. Både CCS och CCU ska utvärderas.

Byggvärlden berättade i förra numret om de tuffa krav på klimatneutralitet som svenska staten planerar ställa på bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Regeringen har bett Boverket lägga fram förslag till kravnivåer fram till 2045. De innebär att 2027 införs krav om en sänkning av utsläppen med 20-30 procent, jämfört med normalnivån. Fram till 2035 ska nivån sedan sänkas med ytterligare 40 procent och under perioden fram till 2043 med 80 procent, jämfört med 2027. Riksdagen ska om några år fatta beslut om kravnivåerna.

Samtidigt finns det redan idag en växande efterfrågan på cement och betong med lägre klimatutsläpp.

Byggvärlden har talat med Swerock och Thomas Concrete som är två av landets fyra stora betongleverantörer. Swerock och Thomas Concrete klarar idag att sänka koldioxidvolymen för färdig betong genom att blanda in slagg eller andra bindemedel i betongen.

– Swerock blandar in slagg i betongen och därmed kan vi halvera klimatutsläppen för den betong vi säljer, säger Karl-Gunnar Karlsson, vd för Swerock. Vår bedömning är att vi kan använda slagg i betongen för att få ner klimatbelastningen i 10 till 15 år framåt och parallellt med det arbetar vi med att utveckla andra alternativa bindemedel.

Swerock pekar även på kraftigt ökad efterfrågan på betong med lägre klimatutsläpp.

– Min uppfattning är att klimatkraven idag är mer marknadsdrivna än lagdrivna. Det finns redan idag marknadskrav på betong med 20-30 procent lägre klimatpåverkan och vi kan leverera det, säger Karl-Gunnar Karlsson.

– För huvuddelen av den svenska betongmarknaden kommer kravet på 20-30 procent sänkt klimatpåverkan att slå igenom före 2027, vilket är Boverkets förslag, säger Karl-Gunnar Karlsson.

– Thomas Concrete Group erbjuder sedan 2012 betong med 50 procent lägre CO2-avtryck och ska erbjuda klimatneutral betong år 2030, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef i företaget.

Under de närmaste 10-15 åren kan betongtillverkarna möta de tuffare kraven med ökad inblandning av slagg och andra bindemedel i betongen men ska de statliga kraven för 2045 nås så krävs en ny klimatvänlig produktionsprocess för cementen. Den bedömningen kommer från flera experter.

– Cement svarar för 90 procent av koldioxidutsläppen för betongen. Vi behöver kunna köpa klimatneutral cement av våra leverantörer 2030. Vi bedömer att cementtillverkarna borde kunna ta fram klimatneutral cement till 2030, men vi kan inte garantera att de lyckas, säger Karin Gäbel.

Byggvärlden har även sökt en kommentar från Cementa (Heidelbergcementa) om deras utvecklingsarbete med den nya produktionsprocessen men de har avböjt att kommentera.

FAKTA:

Branschorganisationen Svensk Betong rapporterar att betongproduktionen under den senaste fyramånadersperioden (maj till augusti) uppgick till drygt 2 miljoner kubikmeter, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period 2019. Hela 2019 producerades 6,2 miljoner ton betong.
 
Bygg- och fastighetsbranschen i Malmö kommun går nu i täten i landet med mycket höga klimatambitioner för nya byggnader. Klimatutsläppen ska halveras till 2025. Klimatneutralitet ska nås 2030. Klimatpositiv nivå nås 2035. Detta är frivilliga åtaganden från cirka 120 företag och organisationer i Malmö kommun. Detta är dramatiskt högre ambitioner än Boverket föreslagit som statlig miniminivå fram till 2045.