Nyheter

Kommun får konkurrera på privat marknad

Marknadsdomstolen ändrar tingsrättens dom och beslutar att Borås kommuns servicekontor visst får sälja mark- och anläggningsarbete till privata aktörer.

Domstolen ogillar Konkurrensverkets argument att försäljningen hämmar konkurrensen, eftersom den utgör en så liten del av den totala marknaden.

Servicekontoret, som lyder under Servicenämnden, är en förvaltning inom Borås kommun som levererar tekniska tjänster och service till de kommunala förvaltningarna, till kommunala bolag samt externa aktörer.

Målet rör frågan om Borås kommuns agerande – att genom Servicekontoret – sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer utgör ett konkurrensbegränsande beteende.

Stockholms tingsrätt menade i sin dom från mars 2014, där Konkurrensverket var kärande part, att ”Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer får anses vara ägnad att snedvrida och hämma konkurrensen på marknaden. Den ska därmed, eftersom den heller inte är förenlig med lag, förbjudas.”

Marknadsdomstolen upphäver nu tingsrättens dom eftersom man menar att det inte handlar om en fullskalig verksamhet och att kommunens försäljning till externa aktörer är ytterst marginell.

I domen står det: ”Kommunens agerande avseende tillhandahållande av mark- och anläggningsarbeten till externa aktörer, vid tillfälliga resurstoppar utgör ett förfarande och inte en hel verksamhet.”

Servicekontorets produktionsvolym av mark- och anläggningsarbeten under tiden 2009-2014 har, enligt domen, i genomsnitt uppgått till 253 miljoner kronor, vilket innebär att den externa faktureringen har svarat för i genomsnitt 2,53 procent. Satt i relation till Servicekontorets hela produktion, i genomsnitt 471 miljoner kronor, har den externa försäljningen uppgått till i genomsnitt 1,4 procent. Som andel av den relevanta marknaden (8-12 mdr kr) svarar Servicekontorets externa försäljning för mellan 0,05-0,08 procent.

Domstolen menar att kommunens försäljning till externa aktörer är ytterst marginell och att Servicekontoret inte är en betydande aktör på marknaden för mark- och anläggningsarbeten. Dess agerande har inte någon negativ påverkan på konkurrenstrycket på marknaden för mark- och anläggningsarbeten.

Enligt tidigare rapportering om tingsrättsdomen så kan målet få betydelse för kommuners möjligheter att konkurrera på den privata marknaden.

Borås kommunen tillerkänns ersättning av allmänna medel för sina rättegångskostnader vid tingsrätten och Marknadsdomstolen.