Nyheter

Kommun får rätt om upphandling

Peab Anläggning AB lämnade anbud på bygget av ett vattenverk i Kristianstad, men deras anbud förkastades. 

Peab ansökte om överprövning av upphandlingen, men får inget gehör i Förvaltningsrätten. 

Kristianstad kommun genomförde en upphandling av nytt vattenverk inom Kristianstad kommun. Upphandlingen skedde genom ett öppet förfarande enligt LOU. Anbudet från Peab Anläggning AB har förkastats med hänvisning till att anbudet inte uppfyller samtliga obligatoriska krav.

Peab ansökte om överprövning av upphandlingen och yrkade att upphandlingen får avslutats först sedan rättelse gjorts varvid anbudet från Peab ska beaktas.
Som grund för talan anför Peab bland annat att de referensobjekt de angivit uppfyller ställda krav.

Anbudet från Peab förkastades med motiveringen att referensprojekten för ”Funktion 1” och ”Funktion 2” inte godkänts eftersom de inte är ”godkända enligt ABT 06 eller ABA 99”.

Peab å sin sida menar att något krav på att referensprojekten för anbudsgivaren ska vara utförda enligt ABT eller ABA 99 inte framgår.
Det anges vidare när projekt som utförts enligt ABT 06 eller ABA anses vara avslutade. När projekt som inte utförts enligt dessa standardavtal anses avslutade framgår emellertid inte.
 
Kristianstad kommun bestrider bifall till ansökan och anför i huvudsak följande. För referenser som avser Funktion 1 och 2 har Peab angett referenser som inte uppfyllt kraven om att projekten skulle varit godkända enligt ABT 06 eller godkända prestandaprov enligt ABA 99. Peab hävdar att Peab uteslutits felaktigt eftersom dessa krav inte ställts i förfrågningsunderlaget. Denna slutsats är felaktig eftersom kraven framgår klart och tydligt – och dessa krav ställs på samtliga funktioner. Kommunen har därmed följt sina egna ställda krav i förfrågningsunderlaget genom att utesluta Peab i utvärderingen.

Förvaltningsrätten i Malmö avslår Peab Anläggning AB:s ansökan om ingripande enligt LOU.