Upphandlingar

Kommuner får lågt betyg av byggbranschen

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

En ny undersökning visar att 35 procent av byggföretagen upplever kommunernas upphandlingar som bristfälliga.
– Byggbranschen förväntar sig mer av kommunerna, kommenterar Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

I undersökningen, som genomförts av Byggföretagen på uppdrag av Svenskt Näringsliv, har 6599 företag inom byggsektorn besvarat frågor om det lokala företagsklimatet. Av dessa företag har 62 procent haft kontakt med kommunen det senaste året. Genomsnittsbetyget som berörda kommuner får av företagen landar på 3,3 på en sex-gradig skala.

”Är ett bekymmer”

Enligt undersökningen upplever 35 procent av byggföretagarna att kommunernas upphandlingar är bristfälliga. 15 procent tycker att upphandlingen fungerar bra eller mycket bra.

– Brister i upphandling är ett bekymmer som byggbranschen tvingas leva med år efter år. Vi vet till exempel att drygt hälften av Byggföretagens medlemmar deltar i offentliga upphandlingar. Andelen skulle vara betydligt högre med mindre fokus på lägsta pris och ökad förutsebarhet avseende kravställning och uppföljning, säger Tanja Rasmusson.

Vidare upplever 22 procent av företagen att brottslighet och otrygghet påverkar dem negativt och 43 procent tycker att kompetensförsörjningen fungerar dåligt eller inte helt godtagbart.

Kompetensbehovet

Dock är byggbranschens aktörer mer positiva än andra branscher till hur de lokala utbildningarna matchar kompetensbehovet. Tre av tio svarar ja på frågan om rätt matchning – att jämföra med genomsnittet på 24 procent.   

– Behovet av fler bostäder och infrastruktur växer i takt med befolkningen. Stärkt samarbete mellan bransch och utbildningsväsende säkerställer att utbildningarna leder till kompetensen som efterfrågas. Därför är viktigt med det långsiktiga perspektivet, inte minst när konjunkturen är bister, säger Tanja Rasmusson.

Totalt svarade 6 599 företag i byggbranschen på Svenskt Näringslivs enkät, vilket ger en svarsfrekvens på 41 procent. 68 procent av de svarande är medlemmar i Byggföretagen.

De mest prioriterade åtgärderna för ett bättre lokalt företagsklimat, enligt undersökningen:

  • Enklare upphandlingar
  • Kortade handläggningstider
  • Mer byggbar mark för verksamheter
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet