Nyheter

Konstruktion och ”systemfel” orsak till takraset i Kiruna

I mars 2020 rasade taket på Tarfalahallen i Kiruna in. I bakgrunden syns Raketskolan. Foto: Statens Haverikommission.

I mars 2020 rasade taket på Tarfalahallen i Kiruna in. Haverikommissionen, som utrett olyckan, har identifierat att takkonstruktion som användes var en bidragande orsak. Nu varnar de för att liknande byggnadsras kan inträffa.

– Jag ser det som sannolikt att det kommer att rasa fler byggnader, säger utredningsledaren Tomas Ojala.

På kvällen den 7 mars 2020 rasade stora delar av taket på idrottshallen Tarfalahallen i Kiruna. En stor del av byggnaden förstördes i den 5000 kvadratmeter stora idrottshall där flera olika sporter kunde utövas.

Två personer befann sig i byggnaden vid tidpunkten för raset, men lyckades ta sig ut och klarade sig utan skador.
Haverikommissionens rapport om takraset är nu klar och den visar att takkonstruktionen som användes är den bakomliggande orsaken. Den bärande takkonstruktionen bestod av trapetsprofilerad plåt som låg på underspända limträtakstolar med 54 meters spännvidd.
Konstruktionsprincipen för underspända takstolar är känslig för geometriska avvikelser och har behov av sekundära stagningssystem för att göras stabil, konstaterar utredarna. Takstolarnas stabilitet hade inte beaktats korrekt vid dimensioneringen av taket.
– Vid en underspänd takstolskonstruktion måste man beakta det stabiliserande systemet. I detta fall var det otillräckligt och uppnådde inte tillräcklig bärförmåga i praktiken, säger Tomas Ojala, utredningsledare på Statens haverikommission.
Det fanns också, enligt rapporten, brister i monteringen av hallen, vilket ytterligare påverkade stabiliteten negativt.
Det var mycket snö i Kiruna vid tidpunkten, något som utredarna inte anger som huvudorsak till olyckan. ”Haverikommissionens utredning visar att snölasten på taket inte översteg byggnadens beräknade bärförmåga.”
Takkonstruktioner av liknande slag som Tarfalahallen har identifierats i 51 kommuner, enligt utredningen. Säkerhetsrekommendationer utfärdades därför i ett tidigt skede till Boverket och till samtliga Sveriges kommuner.
– Det här är en ytterst allvarlig situation och jag ser det som sannolikt att fler liknande byggnader kommer att rasa.
Utredningen visar också att det fanns brister i de kontroller som genomförts vid projekteringen och byggnationen av Tarfalahallen. Byggherren genomförde inga egna kontroller, utan förlitade sig på den anlitade totalentreprenören, och Haverikommissionens utredning pekar på allvarliga systembrister i plan- och bygglagstiftningen då det saknas krav på offentliga kontroller av oberoende aktörer.
”I praktiken är samhällets kontroll av byggnaders bärförmåga, stadga och beständighet obefintlig”, skriver Haverikommissionen. De konstaterar också att ”kontrollsystemet i Sverige är avsevärt mindre robust än i våra grannländer.”
– Det här är en omfattande grundläggande brist som vi har identifierat. För att höja säkerheten och minska risken för framtida byggnadsras bör minst någon form av offentlig kontroll av byggnaders konstruktion återinföras, säger Tomas Ojala.