Nyheter

Konsumentverket tar husbyggare i örat

A-Hus, Derome, Eksjöhus, Myresjöhus och elva andra småhusbyggare utsätts för svidande kritik i en rapport från Konsumentverket.

De 15 granskade företagen, som tillsammans svarar för 80 procent av Sveriges småhusproduktion, använder sig av standardiserade avtal med ”oskäliga avtalsvillkor”. Delar av det lagstadgade konsumentskyddet sätts ur spel och begränsar kundernas lagliga rättigheter. Ofta strider avtalen mot tvingande lag liksom mot gällande rättspraxis.

– Det är oklart ifall husföretagen är okunniga om lagar och gällande rättsläge eller om de helt enkelt struntar i det. Likafullt är det mycket allvarligt, säger Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson i ett pressmeddelande.

De oskäliga avtalsvillkor Konsumentverket anser att kunderna ställs inför handlar ofta om ”väsentliga moment” som besiktning, pris, fel- eller dröjsmålspåföljder och reklamationsrätt.

Några exempel från granskningen:

  • Att kunden ställs inför villkoret att han måste betala ett högt fastställt ersättningsbelopp om han avbeställer — oavsett varför eller i vilket skede avbeställningen sker.
  • Avtalsvillkor som uttryckligen utesluter kundens lagliga rätt till skadestånd.
  • Villkor som fråntar konsumenten rätten att själv välja besiktningsman.
  • Villkor som inskränker den yttersta reklamationstiden till två år istället för lagstadgade tre år.
  • Villkor som begränsar reklamationsrätten till sju dagar vid fel istället för lagenliga två månader. Det villkoret är vanligtvis förenat med krav på prishöjning enligt ett index vid förseningar. Kunden drabbas dels av en försening, dels en höjning av priset.
  • Konsumentverket ställer nu småhustillverkarna mot väggen och kräver att de skärper sig.

”Konsumentverket förutsätter att de aktuella husföretagen och företrädare för andra husföretag tar del av denna rapport och självmant ser över samt ändrar de avtalsvillkor som bedömts vara oskäliga. Vidare kommer Konsumentverket att följa upp rapporten inom ramen för sitt tillsynsarbete.”

Ett av de granskade företagen är småländska Myresjöhus, som snabbt reagerat på rapporten och på sin hemsida skriver:

– Med anledning av den rapport som Konsumentverket har släppt kommer vi att se över våra avtalsvillkor. Vår självklara uppfattning är att samtliga våra kunder ska känna sig trygga i sina husköp, även i framtiden.