Nyheter

Krav på EU-fond för energirenoveringar

Från och med 2019 alla nya byggnader alstra lika mycket energi som de förbrukar. Det anser EU-parlamentet som vill att medlemsländerna avsätter pengar för att klara målet.

Förra veckan röstade EU-parlamentet för att alla byggnader som byggs från och med 2019 ska producera lika mycket energi som de förbrukar. Parlamentet följde därmed den linje som det ansvariga industriutskottet enades om tidigare i april.

I stort följer parlamentet EU-kommissionen förslag om skärpa krav på energianvändningen i byggnader, som är en del av översynen av EU:s byggnadsdirektiv från 2002.

Parlamentet vill, vilket EU-kommissionen inte nämner, att det skapas en investeringsfond för energieffektivisering av byggnader. Dessutom ska medlemsländerna tvingas införa minst två ekonomiska styrmedel för att stimulera energirenoveringar av byggnader, exempelvis sänkt skatt eller energirelaterade stöd.

Parlamentet vill också att länderna ska sätta upp energiförbättringsmål för existerande byggnader till 2015, samt att de ska fastställa en miniminivå för antalet byggnader som ska bidra med lika mycket energi som de brukar till 2020.

Frågan ska nu tas upp av ministerrådet där medlemsländerna ska enas om vad de tycker. Hur de nya effektiviseringskraven till slut kommer att se ut kommer troligen att bli klart i höst under det svenska ordförandeskapet.