Nyheter

Kraven på detaljplan och bygglov ses över

Regeringen vill göra det enklare att bygga nya bostäder. Därför har regeringen idag beslutat att ge utredaren Lars Magnusson uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält. Utredaren ska bland annat se över dagens krav på detaljplan och bygglov i byggprocesser.

– Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år – i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. Systemet slår också effektivt ut många små byggföretag från marknaden, för de har inte råd att köpa mark och sedan vänta i tio år på att börja bygga och få in intäkter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

För att genomföra ett bostadsprojekt i Sverige krävs i regel två prövningar – en för detaljplan och en för bygglov. Båda besluten kan överklagas i flera instanser. Det innebär att processen innan bygget kan påbörjas kan ta åtskilliga år. I utredningsuppdraget ingår att studera om dessa krav är utformade på ett ändamålsenligt sätt eller om det i vissa lägen ska gå att göra undantag från kraven. Flera andra europeiska länder, till exempel Tyskland och Storbritannien, har en betydligt snabbare process när ett byggprojekt ska förverkligas, bland annat för att myndigheternas prövning av ett bygge ofta fokuseras till ett tillfälle.

– Många gånger när man prövar en detaljplan är förslagen väldigt lika de hus som redan byggts i närheten, till exempel i husens höjd, takutformning och färgsättning. I de fallen kanske man kan överväga att byggprojektet bara prövas i samband en gång, i och med ansökan om bygglov, säger Stefan Attefall.

Utredaren kan också föreslå andra regelförenklingar för att förenkla och förkorta tiden för att genomföra bostadsprojekt. Det gäller bland annat att studera förutsättningarna för att i ökad utsträckning använda ett så kallat enkelt planförfarande och att ge ökade möjligheter för kommunfullmäktige att delegera rätten att fatta beslut om antagande av detaljplaner.