Nyheter

Kvinnliga chefer mer kompetenta

Ledarna har i rapporten "9 nyanser av chefen" bett chefer värdera olika chefsegenskaper. Foto: Getty Images

Kvinnliga chefer är mer kompetenta och samarbetsvilliga än sina manliga kollegor. Det anser både manliga och kvinnliga chefer, som ingår i en ny studie från Ledarna.

Historiskt har egenskaper, som traditionellt sett klassats som manliga, förknippats med chefer. Det handlar om egenskaper som till exempel auktoritär och tävlingsinriktad.

En ny rapport från Ledarna, ”9 nyanser av chefen” visar dock att egenskaper som traditionellt sett klassats som kvinnliga, till exempel omtänksam och samarbetsinriktad, har   blivit viktigare.

Ledarna har, tillsammans med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, frågat ett slumpmässigt antal manliga och kvinnliga chefer med personalansvar, och som arbetar i olika branscher, hur viktiga respektive vanliga olika egenskaper är för chefer genom att låta cheferna själva värdesätta dem.

På delad förstaplats placerar respondenterna egenskaperna kompetent respektive samarbetsinriktad. Över 90 procent av respondenterna anser att det är mycket viktigt eller synnerligen viktigt att chefer har just dessa egenskaper.

En intressant aspekt är att kvinnor och män är förhållandevis överens om vilka personlighetsdrag som är viktiga hos en chef. Både män och kvinnor anser nämligen att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta än att chefer som är män är det. 94 procent av de kvinnliga respondenterna och 79 procent av männen tycker att kvinnor är kompetenta i hög utsträckning. 

Endast 28 procent av kvinnorna uppger att manliga chefer är kompetenta i hög utsträckning. 43 procent av de manliga respondenterna anser att manliga chefer är kompetenta i hög utsträckning. 

Både män och kvinnor svarar också att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är samarbetsinriktade.

Även om egenskaper som kompetent, samarbetsinriktad och omtänksam rankas högre än auktoritär och självsäker så betyder inte det att chefer med traditionellt sett kvinnliga egenskaperna alltid blir framgångsrika.

– Det går inte att säga att vissa egenskaper alltid är de viktigaste hos en chef. Hur viktiga egenskaperna är, är situationsberoende, och alla chefer behöver alla nio egenskaper i sin verktygslåda att ta fram vid rätt tillfälle. Även om många av dagens arbetsplatser troligen inte är i behov av auktoritära chefer så behövs den egenskapen i vissa situationer, till exempel när en chef behöver fatta snabba beslut i skarpt läge, säger Anna Thoursie, fil. dr. och chefsekonom på Ledarna.

Resultaten från rapporten ligger inte i linje med internationella studier, där det är betydligt vanligare att traditionellt sett manliga egenskaper värderas högre bland chefer.

– Vi är lite förvånade över resultatet. Sverige skiljer sig internationellt sett. Här kan vi bara spekulera i vad det beror på. Men vi ser attitydförändringar på arbetsmarknaden.

Rapporten pekar även på kulturella skillnader samt att det, enligt World Values Survey, inte finns något land i världen som är så sekulärt och individualistiskt som Sverige. Dessutom ser lagar som reglerar arbetslivet i Sverige annorlunda och arbetstagare här har en högre grad av medbestämmande.

– Detta kräver ett mer inkluderande ledarskap.

Resultat i rapporten talar för att det fortfarande ställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli och förbli chefer. 66 procent av de kvinnliga respondenterna och 24 procent av de manliga anser att en kvinna har högre yrkesmässiga krav på sig än en man.

Fakta:

I vilken utsträckning är följande egenskap viktig för chefer?

Samarbetsinriktad (Kvinnors svar 96 % + männens svar 93 %)

Kompetent (95 + 93 %)

Resultatorienterad (87 + 79 %)

Omtänksam (80 + 80 %)

Flexibel (79 + 81 %)

Modig (83 + 59%)

Självsäker (45 + 47 %)

Tävlingsinriktad (9 + 20%)

Auktoritär (9 + 14 %)

 
Enkäten: Underlaget i projektet är resultaten från en webbenkät som gått ut till ett stort antal slumpmässigt utvalda medlemmar i Ledarna. Dataunderlaget för denna rapport består av svar från 5 567 chefer med personalansvar, varav 3 715 kvinnor och 1 852 män, inom olika sektorer. Svarsfrekvensen var 23 procent för kvinnor respektive 12 procent för män.