Nyheter

”Kvinnor blir motarbetade i byggbranschen”

Byggbranschen är massivt dominerad av män. <br></br> — Många kvinnor upplever ett motstånd, att de inte anses som jämbördiga med männen, säger Annicka Cettner. <br></br> I sin kommande avhandling undersöker hon varför branschen har

Annicka Cettner, Luleå tekniska universitet, har arbetat som landskapsarkitekt inom byggbranschen och själv sett avsaknaden av kvinnor på alla nivåer. Som forskare tog hon chansen att undersöka orsakerna.

Hennes licentiatavhandling bygger på djupintervjuer med elva kvinnliga ingenjörer inom väg och vatten. Bland intervjupersonerna fanns både de som lämnat branschen och de som jobbar kvar. Samtliga uttrycker en känsla av motstånd och att inte riktigt få komma in.

Enligt Annicka Cettner handlar motståndet till stor del om en underförstådd, manligt präglad bild av ingenjören som en effektiv, oberörd ensamvarg som tar beslut trots osäkerheter. De kvinnliga ingenjörerna tycker att de förväntningarna är svåra att leva upp till, och att utrymmet för att vara på något annat sätt är begränsat, oavsett kompetens.

— En kvinna uttryckte det som att hon ”inte var med i familjen”. Hon kände sig motarbetad, och betraktades inte som ingenjör utan fick andra arbetsuppgifter.

En annan del i motståndet är svårigheterna att ta sig in i nätverk och allianser. Flera av intervjupersonerna beskriver det som att de har svårt att nå de innersta kretsarna, vilket leder till sämre karriärmöjligheter och svårigheter att få utmanande uppdrag.

Relationsbyggande och kundaktiviteter är en viktig del i att bygga affärskontakter i byggbranschen, konstaterar Annicka Cettner. Samtidigt är umgängeskulturen formad av män, för män. Det gör att kvinnor kan ha svårt att känna sig välkomna och delaktiga, exempelvis då affärer görs upp i samband med jaktturer eller bastubesök

Intervjupersonerna berättade om ett såväl uttalat och outtalat motstånd. Det fanns exempel på medveten diskriminering i form av ignorans och sexistiska skämt. Men mestadels är det en subtil exkludering, enligt Annicka Cettner.
— Som jag ser det handlar det mycket om att män väljer män, att det finns manliga nätverk som är ganska starka.

Som minoritet i branschen upplevde kvinnorna att de blev mer synliga än andra. En del såg det som positivt och en möjlighet att ta plats. Andra upplevde att det fick deras misslyckanden att bli mer tydliga.

— Om en man gör något fel så försvinner det i mängden, men som kvinna uppmärksammas det på ett annat sätt, då får man ofta representera hela gruppen kvinnor.

Annicka Cettner tror att det krävs ett omfattande och djupgående förändringsarbete för att luckra upp de manligt präglade strukturerna i byggbranschen. Samtidigt är hon hoppfull.
— Man pratar mycket om att branschen behöver öppnas upp på grund av bristen på arbetskraft, och det verkar finnas en vilja att förändra.

A nnicka Cettner försvarar sin licentiatavhandling i slutet av mars. Den kommer att finnas tillgänglig på http://epubl.ltu.se/

Männen dominerar byggbranschen

Andelen män i byggbranschen

Högre chefer:97%

Ingenjörer och tekniker:93%

Civilingenjörer och arkitekter:80%

Byggnadshantverkare:95%

Bygg- och anläggningsarbetare:99%

Årligen utexaminerade civilingenjörerinom väg och vatten: 70%