Nyheter

Lagrådet säger nej till tillfällig Cementa-lag

Cementas anläggning i Slite. Bild: Cementa

Lagrådet godkänner inte lagförslaget som ska ge Cementa ett tidsbegränsat tillstånd att bryta kalk i åtta månader. Regeringens lösning, som går ut på att korrigera utgången i ett enskilt fall, riskerar att skada tilltron till rättssystemet, menar Lagrådet.


Enligt en tidigare lagrådsremiss har regeringen genom Miljödepartementet beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändring i miljöbalken (Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall). Regeringens förslag till ändringar i miljöbalken har tagits fram för att ge Cementa möjlighet att bryta kalk även efter 31 oktober då det nuvarande tillståndet löper ut.  
Lagrådet har nu kommit med ett yttrande med slutsatsen att de avvisar ett tillfälligt tillstånd för Cementa. Lagrådet meddelar att de, trots att de är väl medvetet om det angelägna i att behovet av cement tillgodoses, inte kan tillstyrka förslagen i remissen.

I remissen tar Lagrådet bland annat upp det faktum att några remissinstanser har anmärkt på det korta remisstiden, som var knappt en vecka. ”En remisstid på bara några dagar är emellertid inte acceptabel i detta fall – det gäller inte minst med beaktande av de komplexa rättsliga frågor som remissen väcker”, skriver de.

Lagrådet menar att förslaget står i strid med regeringsformen och strider mot generalitetskravet. ”I sammanhanget måste också beaktas risken för att lagstiftaren – genom att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol – skadar tilltron till det svenska rättssystemet.”

Cementa skriver i ett pressmeddelande att de har tagit del av Lagrådets yttrande. ”Vi konstaterar att det inte finns något i det som lyfts av Lagrådet som inte går att avhjälpa i regeringens fortsatta beredning av lagstiftningsärendet. Utöver det har Cementa inga ytterligare kommentarer.”
Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd varnar för att cementbrist nu kan komma att prägla den svenska byggmarknaden under flera år.

– Regeringen måste agera för att få fram den här lagen. Nu behöver cementkrisen och frågan om ett eventuellt byggstopp upp på högsta politiska nivå, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagens uppdaterade konsekvensanalys är var fjärde byggjobb hotat. Analysen släpptes fredagen den 10 september och förutsätter tillfällig lagändring – samt att Cementa med kalksten som erhålls från Nordkalk kan bibehålla cirka 25 procent av sin nuvarande cementproduktion i Slite.

– Situationen är värre än både byggkrisen på 90-talet och pandemins effekter. Regeringen har starka skäl och kan motivera varför man inte skulle följa lagrådet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Även Svensk Betong är oroade över framtiden.

– Vi har ett mycket allvarligt läge och viktigt att regeringen snabbt agerar för att få på plats en speciallag för att undvika byggstopp redan i november. Det är upp till regeringen och politiken att hitta en lösning på detta, hur det går till lägger jag mig inte i, men det är allt för stora värden som står på spel om frågan inte löses, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.        

Regeringen ska nu ta ställning till Lagrådets kritik och besluta om den ändå väljer att lägga fram sitt förslag till riksdagen, som fattar det avgörande beslutet.