Juridik

Lång väntan på bygglov får JO-kritik

bygglovshandlingar
JO riktar kritik mot byggnadsnämnden i Västeråstad för långsam handläggning av ett ärende om bygglov. Foto: Getty Images

En företagare som ville göra om ett socialt boende i moduler till hotellverksamhet väntade förgäves i 15 månader på besked om bygglov. Byggnadsnämnden i Västerås kritiseras nu av Justitieombudsmannen, JO, för bristande skyndsamhet.

Nämnden har medgett att man i det aktuella ärendet inte har uppfyllt de krav som ställs upp i plan- och bygglagen i fråga om handläggningstid. Varför så inte har skett har nämnden inte kunnat ge någon förklaring till. Den handläggare som varit ansvarig för ärendet inte längre arbetar kvar och därför inte har varit möjlig att tillfråga

Enligt Plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden handlägga ärenden om lov och
förhandsbesked skyndsamt och meddela beslut i dessa ärenden inom tio veckor
från den dag ansökan kom in till nämnden, eller från den dag då ytterligare handlingar kom in till nämnden.

Ärendet är i dag tillbakadraget och ersatt av en ny ansökan som är under handläggning.