Nyheter

Låt bostadsomvandling i Sbos regi bli en förebild i landets kommuner

Fredrik von Platen. Foto: SPF Seniorerna

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) med en omsättning på drygt 20 miljoner kronor får i vårändringsbudgeten ett tillskott på 300 miljoner kronor i syfte att omvandla tidigare rivningshotade bostadshus från rekordårsperioden, till bostäder för äldre av typen trygghetsbostäder och liknande. Det är viktigt att detta nu blir en förebild i alla landets kommuner.

SPF Seniorerna välkomnar detta regeringsinitiativ. I vårt boendepolitiska program pekar vi på ett stort behov i mindre tätorter, som ännu har kvar en hyfsad samhällsservice och detaljhandel, av tillgängliga bostäder för äldre. Flerbostadshusen byggdes ofta där som trevåningshus utan hiss, bostadsnormen då krävde inte hiss i sådana hus. Det har inneburit att på många av dessa mindre orter finns inte en enda hiss, vilket bidragit till en usel tillgänglighet för den åldrande befolkningen. Kommunernas ekonomi i dessa trakter är ganska svag. Bankerna är i regel bara delvis intresserade av att finansiera bostadsbyggande eller ombyggnader med bottenkrediter. Med de statliga 300 miljonerna bör sannolikt bortåt 500-600 lägenheter kunna bli tip-top-tillgängliga i dessa samhällen.

Det icke-vinstdrivande Sbo har förvärvat bostäder på orter där det med ett konventionellt synsätt anses föreligga en svag bostadsmarknad. Orterna var en gång blomstrande industrisamhällen som bidrog till rekordårens svenska exportframgångar, kommunerna byggde bostäder åt de anställda på företagens begäran. Luften gick snart ur dessa samhällen, vars namn ofta slutar på -bruk, -fors eller -hytta, när näringslivet internationaliserades. I ett bälte från Värmland till Södra Norrlandskusten finner man flertalet av dem. En del av de äldre som bor kvar på orterna var med och bidrog till det svenska välståndet.

SPF Seniorerna anser därför att de investeringar som Sbo nu står inför bör, i många avseenden, kunna utgöra en förebild för hur en omvandling av landets otillgängliga bostadsbestånd – tekniskt och ekonomiskt – skulle kunna gå till även i Sverige i övrigt. Det bedöms finnas cirka 70 000 trapphus i Sverige, som med dagens byggregler borde ha hiss. Sannolikt har hälften av detta otillgängliga bostadsbestånd byggts av kommunala stiftelser och bolag. Det borde således finnas ett kommunalt, socialt och ekonomiskt intresse att i dessa miljöer tillskapa bra bostäder för de äldre invånarna.

Rekordårens bostadsbestånd, inklusive miljonprogrammet, är i stort behov av upprustning avseende tillgänglighet, energihushållning och modernisering. SPF Seniorerna menar att den bostadsomvandling som nu blir verklighet i Sbos bostadsbestånd, kan utgöra förebild för alla de rekordårsbostäder som är i stort behov av förnyelse. I sammanhanget behövs också statligt garanterade bostadslån och få med bolånebankerna för att nya och ombyggda tillgängliga bostäder ska komma till.

Bebyggelsen från den tiden, som det här handlar om, är mycket likartat utformad i hela landet. Standardiserade ombyggnadsmetoder kan därför tillämpas. Vid omvandlingen av Sbos bestånd kan man använda sig av innovativa hiss- och tillgänglighetslösningar samt effektiva miljö- och energiinstallationer, som sedan kan utvärderas på ett metodiskt sätt. Detta bör intressera byggandets akademier samt bygg- och bostadsföretagens forsknings- och utvecklingsmiljöer att följa. Staten genom Sbo kan nu villkora hur dessa 300 miljoner ska användas och därigenom på ett genomtänkt sätt få förebildliga metoder att använda inför det förestående enorma upprustningsbehov vi står inför i hela landet.

Fredrik von Platen
sakkunnig bostäder SPF Seniorerna