Nyheter

Linbanan utreds vidare

Linbaneprojekter ska utredas vidare för att se över bland annat alternativ till utformning. Bild: UNStudio och Kjellgren Kaminsky

Stopp eller paus – det var alternativen för stadslinbanan i Göteborg. 
Trafiknämnden  tryckte på paus för att utreda om det går att få ner kostnaderna. 
– Det handlar om att utreda att nerskalat projekt, säger Toni Orsulic (M), ordförande i trafiknämnden.

Det planerade linbanan i Göteborg visade sig blir betydligt dyrare än i studien som presenterades 2016.
Trafikkontoret utredde frågan och kom fram till två alternativ som trafiknämnden hade att ta ställning till:
A: Att avbryta planeringen och lägga ner arbetet.
B: Att pausa pågående arbete och studera alternativa inriktningar och utformningar för att minska investeringskostnaden och även driftskostnaden. 

Alla partier i nämden utom Demokraterna (D), ställde sig bakom förslag B.
Förvaltningen har nu fått uppdraget att se över bland annat finansiering och kapacitet.
– Det gäller inte linbanans vara eller inte vara, utan att utreda ett nedskalat projekt, till exempel vilken volymnytta det här, säger Toni Orsulic.
Till hösten, förmodligen september eller oktober, ska förvaltningen presentera sin utredning, eller delar av den.
– Alla detaljer behöver inte vara klara men vi vill veta om det är värt att gå vidare med linbanan. 

Det ska också utredas alternativa lösningar för kollektivtrafiken i Göteborg. 
– Vi har ännu inte tagit ställning till en linbana i Göteborg, men vi behöver absolut en bättre kollektivtrafik där kostnaden är rimlig mot effekten man får. Göteborg måste knytas ihop på ett bättre sätt. Exempelvis måste vi få en bra lösning för Hisingen, där det byggs mycket bostäder och som omgärdas av barriärer, säger Toni Orsulic.

Bakgrund:
Stadslinbaneprojektet presenterade  i mars en fördjupad lägesrapport om linbanan. Den visade att kostnaden och tidsåtgången för att bygga en linbana med den föreslagna sträckningen och konceptet översteg de tidiga uppskattningar som gjordes i åtgärdsvalsstudien 2016.

Den tidigare kostnadsuppskattningen som var satt till cirka 1,1 miljarder kronor hade nu räknats om till 2,45 miljarder kronor.
Totalt var summan för projektet  4 miljarder kronor, då ingick även riskreserv och tidigare ej beräknade kostnader.

Att kostnaderna beräknades bli högre berodde bland annat på ökade kostnader för en mer avancerad estetisk utformning av stationer och torn, ledningsomläggningar, anpassning av omkringliggande trafiklösningar och gaturum samt inlösen av privat mark och fastigheter. 

Studien bedömde också att trafikstart var 2024, och inte 2021, som angivits tidigare. 

Trafikkontoret bedömde att det fanns två möjliga alternativ till det fortsatta arbetet med linbanan:
– Att avbryta planeringen och avsluta arbetet.  Västtrafik och trafikkontoret skulle då få i uppdrag att utreda och återkomma med minst två alternativa kollektivtrafiklösningar i stråket. Denna utredning skulle i så fall senast oktober 2019.
– Att pausa det pågående arbetet och försöka få fram alternativa lösningar för att minska både investeringskostnader och driftskostnader. Trafikkontoret och Västtrafik skulle få då i uppdrag att till oktober 2019 återkomma med två till tre utformningar till en alternativ linbana, med minst en halverad investeringsvolym jämfört med det nuvarande beräknade priset på fyra miljarder.

Källa: Trafiknämnden Göteborg