Nyheter

Logistikcenter reglerar byggtrafik

I Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Eftersom det är ett miljöprofilområde ställs höga krav på miljöeffektiva och hållbara transporter i byggskedet. Detta har bidragit till beslutet om ett lokalt bygglogistikcenter inom Hjorthagen. I april öppnar det nya logistikcentret.

Norra Djurgårdsstaden är uppdelad i fyra delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Hjorthagen och före detta Gasverksområdet är först ut med 5 500 lägenheter.

För att minska antalet angörande transporter till arbetsplatsområdet, säkra för hållbart byggande, öka värdeskapande tid och minska risk för arbetsmiljöskador satsar Stockholm stad tillsammans med byggherrar i delområde Hjorthagen på ett gemensamt, lokalt bygglogistikcenter. Staden har ett samordningsansvar och är byggherre i själva området.

– Staden bygger och är ansvarig för bygglogistikcentret och har upphandlat Servistik i samarbete med Wiklunds Åkeri som operatör. Vi tror att detta är rätt väg att gå för att få ett hållbart och resurseffektivt byggande med ökad kvalitet, säger Fredrik Bergman, genomförandeprojektchef för Norra Djurgårdsstaden och ansvarig för bygglogistikcentret.

Att transporterna till byggarbetsplatsen blir omfattande säger sig självt. I genomsnitt ska cirka 500 lägenheter produceras per år vilket genererar ett stort antal fordonsrörelser för material och maskiner.  Dilemmat i detta fall är att man bygger i ett innerstadsområde som redan har en ansträngd trafiksituation.

– Vi skulle få en trafikinfarkt om vi inte reglerade transporterna i området, säger Per Bramfalk, marknadschef på Servistik.

Vid kontrollmätning av etapp 1, ett bostadsområde med 680 lägenheter som pågår i Norra Djurgårdsstaden, anlöpte vid två mätpunkter 220 fordon per dag till bara det området för att lossa material. När fler etapper kommer igång ökar trafiken ännu mer.

– Med det nya logistikcentret kommer vi att minska antalet anlöp till området med 30-40 procent. Genom att samla ihop leveranserna slipper vi bland annat de bilar som kommer med bara en pall, säger Anders Wahlgren på Wiklunds Åkeri, som kommer att ansvara för transporterna på området.

Wiklunds Åkeri tillsammans med Linköpings-företaget Servistik lämnade in gemensamt anbud till Stockholm stad i upphandlingen av bygglogistik. De vann upphandlingen och kommer nu att ansvara för logistik, lager och transporter i Norra Djurgårdsstaden. Den 2 april öppnar det nya logistikcentret som utgörs av ett 2200 kvadratmeter stort tält och 8000 kvadratmeter tomtyta vid Ropsten.

Merparten av transporter kommer att gå via bygglogistikcentret för samlastning eller inlagring för att sedan distribueras med slingbilar som trafikerar området flera gånger per dag. I logistikcentret finns 14 dagars gratis lagermöjlighet i det stora kallförrådet.

Den gemensamma avfallshanteringen sker också där. Miljökravet för avfall är högt ställt – max 20 kg/kvm BTA. Avfallsmängder per BTA varierar stort mellan olika byggprojekt och generellt är mängden det dubbla. Wiklunds Åkeri har erfarenhet av liknande uppdrag.

– Vi var med och skötte avfallshanteringen i Hammarby Sjöstad, men där var inte logistiklösningarna tvingande som de är här, säger Anders Wahlgren.

Syftet är att man ska få kontroll över alla leveranser och få ner lastbilstrafiken. Men det finns fler fördelar.

– I vårt lager ligger materialet skyddat, både från väder och vind men också från stölder. Vi har bevakning och personal på plats. En annan vinst för byggföretagen är att de får mer plats då de slipper förvara allt material på sitt bygge. Dessutom behöver inte deras personal bära in godset.  Det kan vi hjälpa till med, säger Per Bramfalk, marknadschef på Servistik.

Att Norra Djurgårdsstaden har en stark miljöprofil är något som Wiklunds och Servistik tänker leva upp till.

– Vi kommer att köra med en eldriven lätt skåpbil och en elhybrid 12 tons kranbil, samt miljöklassade maskiner för lossning och lyft på arbetsplatserna, säger Anders Wahlgren.

Den andra april i år öppnar logistikcentret.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]

Norra Djurgårdsstaden

– Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden.
– Här planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Kommersiell yta: 600 000 kvadratmeter.
– I november 2012 hade omkring 35 olika byggherrar fått markanvisning i området.
– De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020.
– I den första etappen (Norra 1) finns 465 bostadsrätter och 205 hyresrätter. Här flyttade de första djurgårdsstadsborna in i oktober 2012.
– Planeringen startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under många år och i flera olika etapper. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.
– Den nya Värtapiren ska vara klar i sin helhet under 2016.

Källa: Stockholm stad