Nyheter

Luleå ska växa med 10 000 invånare

Luleås vision är att växa med 10 000 nya invånare, skapa nya attraktiva bostadsområden och föräta centrum. Tema har tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Luleå arbetat fram en stadsbyggnadsvision som präglas av långsiktig hållbarhet och som tar vara på stadens vattennära läge.

I förslaget fylls Skutviken igen och ger plats åt ny bebyggelse. Även Mjölkuddens strand fylls till viss del ut och bebyggs. De nya stadsdelarna döps om till Stadsviken och Munkebergs strand och ger plats för cirka 2 000 bostäder samt förskolor, butiker och kontor. Det vattennära läget tas till vara med siktlinjer mot havet och en kaj med bryggor och kallbadhus ska löpa längs strandlinjen.

Här ska finnas plats för både unga, gamla, familjer och ensamstående. Ett flertal byggherrar och arkitekter för varje kvarter skapar variation i bebyggelsen. Bostadsgårdarna blir grönskande, bilfria med privata uteplatser, gemensam gård och lek för de mindre barnen.

Projektet ska i alla delar utgå ifrån vad som är bäst ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt helhetsperspektiv. Gående, cyklister och kollektiva transporter prioriteras framför biltrafik. Högre anläggningskostnader med lägre driftskostnader ska skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet. Parker, bostadsgårdar och mötesplatser ska skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv.