Nyheter

Metronomen-tvist avgjord

Metronomen. Bild: SSM

Det försenade Metronomen-projektet i området Telefonplan i Stockholm har lett till en rad stämningar mot bostadsutvecklaren SSM.
Men projektet har också lett till en tvist mellan en fastighetsägare i området och bostadsrättsföreningen Metronomen, med krav på nära 17,7 miljoner i skadestånd för påstådda utgrävningsskador. Nu har parterna enats om en förlikning. 


Bostadsrättsföreningen ska enligt avtalet, som stadfästs av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, betala 1,5 miljoner i skadestånd för skadorna. Föreningen hade först bestritt yrkandet helt och hållet. 

Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 ansökte om stämning mot Bostadsrättsföreningen Metronomen och yrkade att Bostadsrättsföreningen ska förpliktas att  betala 17 687 726 kronor jämte ränta och rättegångskostnader till dem.
Som grund för sin talan har fastighetsbolaget anfört ibland annat att de lidit skada orsakad av störningar som uppkommit till följd av utgrävningar som Bostadsrättsföreningen låtit utföra på fastigheten Timotejen 17. Störningarna har bestått i att utgrävningarna förhindrat tillgång till vissa av entréerna till Fastighets AB:s byggnad på Timotejen 20. 

Till följd av störningarna har Fastighets AB åsamkats skada dels genom att bolaget inte kunnat höja hyran för befintliga hyresgäster och inte kunnat hyra ut lokaler när hyresavtal upphört, dels genom att fastigheten minskat i värde. 
Bostadsrättsföreningen bestred käromålet och för egen del yrkade de ersättning för rättegångskostnader. 
Under målets handläggning enades parterna om ett förlikningsavtal som nu stadfästs i tingsrätten.