Nyheter

Miljarder att vinna på energieffektiviseringar

Rapporten Grön logik visar på betydelsen av energieffektiviseringar. Bild: Swedsol

Enligt en ny rapport som flera branschorganisationer står bakom är det på energieffektiviseringar som fokus bör ligga om klimatmålet ska nås.
– Svenska beslutsfattare inte lagt tillräckligt fokus på energieffektivisering, säger Rikard Silverfur, utvecklings- och hållbarhetchef på Fastighetsägarna Sverige.

Rapporten Grön logik visar att energieffektiverade investeringar skapar bättre förutsättning för att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Enligt studien kan energieffektiviserande insatser bespara det svenska samhället 800 miljarder kronor fram till år 2045. Under de kommande tio åren ska det samhällsekonomiska vinsten bli 180 miljarder kronor.

– Både Energimyndigheten och EU uttrycker oro för att Sverige inte kommer att nå energi[1]effektiviseringsmålet: en 50 procent effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005. Trots att potentialen är så stor så har svenska beslutsfattare ett alltför lågt fokus på att stimulera och premiera energieffektivisering, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, som är ett av organisationerna som står bakom rapporten.

I pressmeddelandet från företrädarna för rapporten nämner man EU:s klimatprogram Green Deal som bland annat innebär att en europeisk renoveringsvåg ska fördubbla upprustningen av byggnader för att minska energi- co resursanvändningen fram till 2030. Målet, enligt pressmeddelandet, är att renovera 35 miljoner europeiska byggnader och skapa 160 000 gröna jobb.

– Det är betydligt dyrare för samhället att enbart öka produktionen av förnybar energi, jämfört med om medel samtidigt läggs på effektivisering så energibehovet minskar. Genom att energieffektivisera våra byggnader kan Sverige exempelvis frigöra hela 11 TWh el – tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta, säger Veronica Koutny Sochman, vd för branschorganisationen Swedisol, som är initiativtagare till rapporten.

Boverket räknar, enligt pressmeddelandet, med att det behövs ungefär en halv miljon nya bostäder till 2029, inte minst i storstadsområdena där flaskhalsar i elnätet redan hämmar nybyggnationen. I Stockholm beräknas effektbristen innebära att 50 000 nya bostäder inte kan byggas förrän elnätet har förstärkts.

– Trots den stora nytta som fastighetsbranschen kan bidra med i klimatomställningen så har svenska beslutsfattare inte lagt tillräckligt fokus på energieffektivisering. Om vi ska lyckas med klimat[1]omställningen behöver det här perspektivet finnas med vid alla energirelaterade investeringsbeslut framöver, säger Rikard Silverfur, utvecklings och hållbarhetschef på Fastighetsägarna Sverige.

Rapporten Grön Logik har tagits fram i samverkan mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol.

Ta del av hela rapporten här.