Nyheter

Nationella riktlinjer för grönt byggande

Kretsloppsrådet och Miljöstyrningsrådet ska tillsammans ta fram nationella riktlinjer för miljöanpassat byggande. Före jul ska de första rekommendationerna, om nybyggnation av bostäder, presenteras.

Byggsektorns egna riktlinjer inom ”Program för miljöanpassat byggande vid nybyggnad” ska ligga till grund för de miljökrav som de nationella riktlinjerna ska omfatta. Det har utvecklats av Stockholm tillsammans med en rad företrädare för byggbranschen.

– Vårt arbete sker i en dialog mellan sektorns aktörer, ett flertal kommuner samt ett antal högskolor i landet, säger Miljöstyrningsrådets vd Sven-Olof Ryding i ett uttalande.

De nationella riktlinjerna ska beskriva bygg- och fastighetssektorns tolkning av miljöbalkens krav och ska sätta en lägsta nivå på de miljökrav som olika aktörer ska kunna ställa på varandra. Dessutom ska de vara ett stöd för kommuner som ska skriva exploateringsavtal, genom att föreslå miljökrav på olika nivåer som kan ställas vid upphandling av nybyggnad av bostäder.

En första utgåva av de nationella riktlinjerna, som berör nybyggnationer av bostäder, ska presenteras i december. Projektet inkluderar alla delar i byggprocessen från planering till förvaltning.