Nyheter

Nej till nya förslaget om amorteringskrav

Kammarrätten i Jönköping säger nej även till det nya förslaget om amorteringskrav. De menar att det måste finnas stöd i grundlagen för att Finansinspektionen ska få meddela sådana föreskrifter och föreslår en grundligare utredning.

Kammarrätten har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria Amorteringskrav. Tidigare i år ansåg kammarrätten i ett yttrande till Finansinspektionen att myndigheten saknade rättsligt stöd för att meddela föreskrifter om amorteringskrav.
Den promemoria som nu har remitteras innehåller förslag på att ge myndigheten det mandatet. Men kammarrätten avstyrker även det nya förslaget.

– Amorteringskrav som riktar sig till enskilda hushåll bör regleras i lag. Frågan har en direkt och påtaglig inverkan på enskildas ekonomi och bör inte kunna vara föremål för regelförändringar på myndighetsnivå, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i en kommentar.

För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att ge en myndighet mandat att meddela föreskrifter måste det finnas stöd för det i grundlagen anser rätten.

Kammarrätten pekar i sitt yttrande på att det visserligen finns stöd för att göra en sådan bedömning men det är inte självklart att amorteringskrav riktat mot enskilda är en fråga som går att delegera till myndigheter.
– När regeringen nu överväger en lagändring får det inte råda några tveksamheter om att förslaget stämmer överens med grundlagen. Detta är en komplicerad fråga som kräver en grundligare utredning än vad som nu har presenterats, säger Stefan Holgersson.

Kammarrätten ifrågasätter också förslaget om att Finansinspektionen ska inhämta regeringens godkännande innan myndigheten meddelar föreskrifterna.
– Det är en udda konstruktion som inte på något sätt ger ökad legitimitet till förslaget. Den rimliga slutsatsen är att amorteringskraven påverkar både enskilda och samhället så mycket att regleringen bör ske genom lag, avslutar Stefan Holgersson.

Remisstiden för förslaget har ännu inte gått ut och regeringen avvaktar ytterligare yttranden.

Om regeringen väljer att få vidare med det remitterade förslaget utan ytterligare utredning förutsätter kammarrätten att amorteringskravets förhållande till grundlagen blir föremål för Lagrådets granskning.