Nyheter

Nollvision för dödsolyckor

Dödsolyckorna inom byggsektorn har ökat med 30 procent på tre år. Nu kräver Byggcheferna och Byggfacket en nollvision för dödsolyckor på byggarbetsplatserna.

En ny sammanställning över dödsolyckor inom byggsektorn visar en kraftig ökning. Enligt siffror från Sveriges Byggindustrier har antalet döda inom byggsektorn ökat från 11 under såväl 2006 som 2007, till 16 förolyckade under förra året. Årets siffror över antalet dödsfall på svenska arbetsplatser översteg redan i maj 30 personer. Av de 37 personer som förolyckats på jobbet fram till juli är en fjärdedel byggnadsarbetare.

— Situationen är djupt oroande. Vi kan inte sitta passiva och se hur våra medlemmar utsätts för psykisk och fysisk ohälsa. Ingen människa ska behöva vara rädd när de vistas på sin arbetsplats, det borde vara en självklarhet på en modern arbetsmarknad, säger Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundets ordförande, och Lars Bergqvist, Byggchefernas ordförande, i ett gemensamt uttalande.

Under måndagseftermiddagen arrangerar chefsorganisationen och byggfacket ett gemensamt seminarium under politikerveckan i Almedalen, med fokus på att nå en nollvision för dödsolyckor i byggbranschen. Under seminariet presenteras en färsk rapport om arbetsmiljön i sektorn. Det är ingen munter läsning:

• Sju av tio byggnadsarbetare som är över 50 år har fått bestående skador eller åkommor av sitt arbete. Endast 16 procent av alla 50-åriga byggnadsarbetare har ingen åkomma.
• Sju av tio byggchefer som tillfrågats har ett arbetsmiljöansvar, men var fjärde anser sig inte vara tillräckligt insatt i den arbetsmiljöplan som gäller på arbetsplatsen och de regler som styr säkerheten.
• Sex av tio byggnadsarbetare upplever dagligen arbetet som ergonomiskt påfrestande.

— I ett läge där vi ser att dödsolyckorna ökar är det olyckligt att regeringen drar ner på anslagen till Arbetsmiljöverket, säger Hans Tilly.
Myndighetens anslag har enligt byggfackets och byggchefernas uppgifter minskat kraftigt. Antalet bygg- och anläggningsinspektörer inom Arbetsmiljöverket har minskat med drygt 20 procent.
— Att nedprioritera arbetsmiljöfrågorna innebär dels en ökad risk för ohälsa och olyckstillbud, dels en ökad risk för kvalitetsbrister i byggproduktionen, säger Lars Bergqvist.

Orsakerna till det ökade antalet dödsfall, <br></br> enligt Arbetsmiljöverkets distriktskontor:

• Den samordningsansvarige för arbetsmiljön har en alltmer komplex roll med underentreprenörer i flera led.

• Den som sköter upphandlingen har bristande arbetsmiljökunskaper och ställer otydliga krav på underentreprenörerna.

• Arbetskraftsbrist leder till att fler mindre företag med outvecklat arbetsmiljöarbete anlitas.

• Det finns en acceptans inom vissa branscher att kringgå säkerhetsreglerna, särskilt inom bygg och transport.

• Ökad tidspress leder till felhandlingar och avsteg från reglerna.

• Bristfällig introduktion av ny arbetskraft.

• Riskbedömning görs inte och dokumentation saknas.

• Många startar eget företag utan att ha kunskap i arbetsmiljöfrågor.

• Andelen små och nischade bemanningsföretag med liten kunskap i arbetsmiljöfrågor ökar.

• Utländsk arbetskraft förekommer allt mer på arbetsplatserna. Språksvårigheter och bristande arbetsmiljökunskaper ökar risken för olyckor.