Nyheter

Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljö­kunskap. Myndigheten ska placeras i Gävle och inleda sin verksamhet den 1 juni 2018.

– Från första dagen har regeringen tydligt prioriterat arbetsmiljöarbetet. En nationell strategi har beslutats och resurserna har förstärkts med 125 miljoner kronor årligen. Genom den nya myndigheten för arbetsmiljö­kunskap stärks nu arbetsmiljöarbetet ytterligare, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har idag en begränsad uppgift som nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Men sedan den förra regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet för tio år sedan saknas det en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det finns inte heller någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmarknadens parter – både fackförbund och arbets­givarorganisationer – har länge påpekat behovet av en sådan organisation och har förordat att en ny myndighet skapas för ändamålet.

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt kommunicera denna på ett målgruppsanpassat sätt. Syftet är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbets­miljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska också arbeta med frågor som rör företagshälsovård.

Att stärka den statliga närvaron och att sprida statliga myndigheter i hela landet är en viktig prioritering för regeringen. Det är också ett sätt för regeringen att bidra till statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de största städerna. Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer därför att placeras i Gävle. Vid valet av placeringsort har regeringen sett det som en tillgång för den nya myndigheten att ha närhet till Högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som bedrivs där. Gävle kommun har ett stort upptagningsområde för kompetensförsörjning. Sammantaget bedöms den nya myndigheten ha goda möjligheter att attrahera rätt kompetens.

Den nya myndigheten ska vara igång den 1 juni 2018.
I budgetpropositionen för 2018 avsätts 18,8 miljoner kronor för myndigheten. Myndigheten kommer att byggas upp succesivt. När verksamheten är fullt utbyggd år 2020 beräknas myndighetens budget omfatta 35 miljoner kronor per år.

Ewa Ställdal utses som särskild utredare för inrättande av myndigheten.
Hon var närmast generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) 2014-2016.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.