Nyheter

Ny dom fastslår bussterminalens detaljplan

Visionsbild över bussterminalen. Bild: Foster + Partners

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för bussterminal vid Slussen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt avslog den 2 februari 2018 överklagandena av detaljplan för bussterminal vid Slussen.
Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av ett antal fastighetsägare och föreningar. I överklagandena har yrkats att detaljplanen ska upphävas.

Som skäl har i huvudsak anförts dels att den valda lokaliseringen inte är lämplig, särskilt med hänsyn till brand- och säkerhetsrisker dels att klagandenas egendomsskydd enligt regeringsformen kränks och att planen inte är tillräckligt tydligt utformad samt dels att riksintressen och kulturvärden hotas.

Mark- och miljööverdomstolen har, efter att ha gått igenom målet, kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.
Beslutet innebär att detaljplanen står fast och kan inte överklagas.